Nieuw simulatie-aanbod voor raadsleden, portefeuillehouders en ambtelijke kernspelers:

Sturen op transformatie in het sociaal domein

Alinda van Bruggen
16-9-2015

De transitie van de nieuwe en omvangrijke taken in het sociaal domein naar gemeenten is beter verlopen dan velen hadden verwacht, dank zij grote inzet van velen. Maar dit is pas het begin. Gemeenten en zorgaanbieders zijn volop bezig met de transformatie. Het doel van de decentralisatie van taken naar de gemeente was en is immers om het anders en beter te gaan doen. Maar hoe stuurt u eigenlijk op die transformatie? Heeft u een helder beeld waar het naar toe moet, wie dat moet doen en hoe u kunt zien of het goed gaat? En stuurt u wel samen in dezelfde richting? Wat is de goede balans tussen sturen en ruimte geven als het gaat om transformatie? En welke rol kan de gemeente daarin spelen? Vragen die sterk bepalend zijn voor waar uw gemeente in 2018 staat. Om u, als portefeuillehouder, raadslid of ambtelijke kernspeler te ondersteunen bij het vinden van uw eigen antwoorden op deze vragen heeft de VNG een nieuw aanbod: een simulatie, ontwikkeld door WagenaarHoes, over sturen op transformatie in regionaal verband.

In de simulatie kunnen portefeuillehouders, gemeenteraden en/of ambtelijke kernspelers in het eigen regionale verband  verkennen welke vraagstukken zij moeten tackelen om effectief te kunnen sturen op transformatie daarmee oefenen en bespreken hoe zij dit in de eigen praktijk kunnen benutten. De simulatie speelt zich af in de tweede helft van 2016.  U stapt met behulp van de simulatie dus als het ware ‘in de toekomst’, en gaat daarin aan de slag met enkele casussen die speciaal zijn toegesneden op de manier waarop u in uw regio werkt en op de keuzes die u daarin gemaakt heeft en nog moet maken.

Waarom een simulatie

Doel van een simulatie is om de werking van een complex systeem (in dit geval het samenspel tussen innoverende zorgaanbieders, regionale en lokale sturing door gemeenten en de logica van de uitvoeringspraktijk) te doorleven en testen, en vervolgens leerpunten mee te nemen naar de praktijk. Dat gebeurt doordat u in de simulatie ‘verplaatst’ wordt naar een moment in de toekomst, waarbij een aantal aannemelijke effecten van de wijze waarop u tot dusver stuurt op transformatie, werkelijkheid zijn geworden. In die situatie gaat u aan de slag. Eerdere simulaties, gericht op samenwerking en opdrachtgeverschap in het sociaal domein, hebben laten zien dat zowel portefeuillehouders, gemeentesecretarissen, projectleiders als raadsleden veel baat hebben bij de bijeenkomsten. In één avond tijd leveren de bijeenkomsten veel leer- en verbeterpunten op die direct na de simulaties in de praktijk kunnen worden toegepast. De simulaties stellen deelnemers in staat om leerpunten aan te pakken op een moment dat ze nog in de praktijk benut kunnen worden.  Doelgroep De simulatie kan worden ingezet voor portefeuillehouders en ambtelijke kernspelers of voor raadsleden. Een combinatie van deze doelgroepen binnen één simulatie doet afbreuk aan het oefenen in de eigen rol en wordt daarom afgeraden. Wel is het mogelijk de doelgroepen bij elkaar als toehoorder te laten aanschuiven en te laten deelnemen in het reflectiegesprek na afloop van de simulatie.

Wat wordt van u gevraagd

Als u met uw regio gebruik wilt maken van dit ondersteuningsaanbod, vraagt dat de volgende investering:

  • Een bijdrage in de kosten van € 3000,- exclusief BTW, uitgaande van max. 15 portefeuillehouders en 15 ambtelijke deelnemers of maximaal 75 raadsleden. Bij grotere aantallen worden in overleg met u aangepaste afspraken gemaakt. De overige kosten, inclusief ontwikkeling van deze simu-latie draagt de VNG.
  • Van 2 tot 4 sleutelfiguren (ambtelijk en bestuurlijk) een extra tijdsinvestering van ten hoogste 1 uur voor een verkennend gesprek in de voorbereiding.
  • Van de griffie of andere ambtelijk contactpersoon: benaderen van de beoogde deelnemers, bepalen van de gewenste data, registreren van aanmeldingen.
  • Beschikbaar stellen van zaalruimte en catering voor de bijeenkomst.

Meer informatie/deze simulatie aanvragen slimsamenwerken@vng.nl / Alinda van Bruggen,06-15060352 of alinda.van.bruggen@wagenaarhoes.nl

Deelnemers over voorgaande simulaties:

“Komt dicht bij de werkelijkheid. Ook de reflectie sluit goed aan op wat wij nodig hebben”

“De avond bepaalde ons erg bij de vraag wat je als raadslid moet en kunt met dit soort signalen”

“Wat ik prettig vond was dat het een casus betrof die in praktijk zou kunnen gebeuren waardoor het inzichtelijk werd welke belangen de diverse partijen hadden en op welke manier dit botste.”

“De simulatie gaf stof tot nadenken en versterkte mijn gevoel van urgentie.” 

“De simulatie werkte als een eyeopener voor veel deelnemers”.

“Wat een simulatie zo anders maakt dan discussie over dossieroverdracht is beleving: we ervaren de gevolgen van beslissingen die we hebben genomen. In een veilige setting daarmee worden geconfronteerd scheelt in het achteraf te betalen leergeld”