Raad in Beraad

Nieuw aanbod

Alinda van Bruggen
1-7-2019

“Gemeenteraden hebben een belangrijke rol in ons democratisch bestel. Er wordt veel van hen gevraagd. Onder meer door de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten als gevolg van onder meer de decentralisaties, de naderende Omgevingswet en door veranderende verhoudingen en verwachtingen tussen burgers en gemeente. Om raadsleden daarin te ondersteunen en hun positie te verstevigen, biedt Democratie in Actie opnieuw een aantal workshops Raad in beraad aan. Dit aanbod volgt op het succes van Raad in beraad in 2017, toen meer dan 75 gemeenteraden daaraan deelnamen.  

In deze bijeenkomsten gaan raadsleden met elkaar in gesprek over praktijksituaties. Aan de hand van op de eigen situatie toegesneden casuïstiek en dilemma’s bespreken raadsleden thema’s die te maken hebben met de vraag hoe je je rol als raadslid effectief kunt invullen. Bijvoorbeeld als het gaat om de naderende Omgevingswet, maar ook rond meer algemene thema’s als:

  • Signalen over individuele gevallen die raadsleden via de band bereiken;
  • Eigen kracht van burgers en burgerinitiatieven;
  • Maatschappelijke druk;
  • Ondernemende wethouders;
  • Regionale samenwerking.

Niet de politieke opvattingen staan daarbij centraal, maar de vraag hoe je als raadslid je rol effectief kunt invullen in de huidige context:

  • Hoe verhoudt de kaderstellende en controlerende rol van de raad zich tot de wens tot steeds meer maatwerk in de uitvoering?
  • Op welke manier kunnen raadsleden hoofd- en bijzaken onderscheiden en wat betekent het als zij dat niet of niet consistent doen?
  • Hoe kan de volksvertegenwoordigende rol van de raad worden ingevuld in de context van veranderende verhoudingen – meer co-creatie en partnerschap - tussen inwoners en gemeente? 

De voorgaande reeks workshops leverde onder meer een zestal adviezen op voor nieuwe gemeenteraden.

Voor meer informatie over de workshops of om een workshop aan te vragen: lees hierbij de flyer of neem contact op met Alinda van Bruggen.