Gemeenteraadsverkiezingen en verbonden partijen

Harry ter Braak
17-2-2018

Op 21 maart gaan we allemaal naar de stembus. Daarna volgen in alle gemeenten de onderhandelingen voor de nieuwe colleges van B&W. Het thema verbonden partijen speelt daar nauwelijks of geen rol in.

Toch is dat erg vreemd. Elke gemeente kent al snel twintig verbonden partijen, die vaak belangrijke taken voor de gemeente uitvoeren. Of het nu gaat over het sociaal domein of over vergunningverlening en handhaving. Gemeenten zijn eigenaar en opdrachtgever van die verbonden partijen. De rol van eigenaar wordt in de praktijk maar beperkt ingevuld. De mogelijkheid om er een succesvolle organisatie van te maken en deze ook adequaat democratisch gelegitimeerd te doen zijn, laten veel gemeenten liggen. Reden te meer om juist bij de start van de nieuwe colleges en raden, in de inwerkperiode, daaraan aandacht te besteden.

Het is niet altijd eenvoudig om de organisatie van een verbonden partij op orde te krijgen. Dat vraagt ambtelijke en bestuurlijke samenwerking over de grenzen van de gemeente heen. Er zijn niettemin vele goede voorbeelden van waar dat wel lukt. Als de instelling om dat aan te pakken maar aansluit op de realiteit van een verbonden partij. In een netwerksamenleving zou elke gemeente dat toch moeten kunnen (leren).                                      

Gemeenten hebben in de eerste maanden na de verkiezingen allerlei introductieprogramma’s voor raadsleden en wethouders om kennis te maken met hun nieuwe werkomgeving en de eisen die daarbij aan hen gesteld worden. Of het nu gaat om kennisdeling of om elkaar leren kennen in de nieuwe setting. Die bijeenkomsten bieden een unieke kans om aandacht te besteden aan de verbonden partijen van de gemeente en de mogelijkheden daarbij stappen voorwaarts te zetten.

Ook verbonden partijen zouden het initiatief kunnen en moeten nemen om hun bestuurders (en betrokken ambtenaren) mee te nemen bij de opgaven waar ze de komende periode voor staan en hoe deze aan te pakken. Door ook een introductieprogramma in elkaar te zetten en hun bestuurders mee te nemen in de praktijk van vaak belangrijk werk voor de inwoners van de betrokken gemeenten. Door hen te laten zien hoe samenwerking het mogelijk maakt de kwaliteit van wat geleverd wordt overeind te houden, democratisch verantwoord en tegen een redelijke prijs.