Op weg naar een nieuwe raadsperiode, gemeentelijke verkiezingen in zicht.

Harry ter Braak
18-12-2017

Op 21 maart 2018 zijn er in (bijna) heel Nederland gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent ook dat er veel nieuwe spelers de politiek/bestuurlijke arena zullen betreden. Niet alleen zullen veel gemeenteraadsleden nieuw in het politieke vak stappen, maar na collegevorming zijn er ook veel nieuwe wethouders te verwachten. En kijkend naar de afgelopen periode zijn er ook heel wat wethouders afgetreden (gemiddeld zo’n 200 per jaar, aldus de VNG). Hun opvolgers zijn, indien ze continueren, dus vaak relatief kort in functie. Uit een recente peiling bleek dat veel lokale politici met veel enthousiasme aan de slag gaan in hun gemeente, maar dat de weerbarstige praktijk soms ook ingewikkeldheid met zich brengt. Het aanvankelijke enthousiasme slaat soms om in frustratie en onbegrip... 

Wethouder zijn is ook een vak. Het vak van politiek bestuur kent overigens een heel andere rationaliteit dan wat bijvoorbeeld voor ambtenaren belangrijk is. Politiek gaat om belangen, en belangafweging. Keuzes maken. Om effectief én geloofwaardig inhoud te geven aan die rol van bestuurder, is meer dan ooit leiderschap nodig. Van bestuurders wordt vanaf hun start een leiderschapsrol verwacht. In een politieke context is elke actie afrekenbaar. Inwerktijd is een wethouder op zijn dossier amper gegund, terwijl hij wel direct verantwoordelijk is. Hoe ga je als bestuurder daar mee om? Hoe vervul je op effectieve wijze de nieuwe taak? Hoe ziet die leiderschapsrol van de dagelijks bestuurder er uit?

Dit zijn vragen die wij in de afgelopen vier raadsperiodes in ons BLOT (Bestuurlijk LeiderschapsOntwikkelingsTraject) aan de orde hebben gehad, met een groot aantal wethouders uit veel verschillende gemeenten. Al sinds 2002 hebben we ervaring hier mee opgedaan. Ons BLOT ondersteunt bestuurders in het ontwikkelen en versterken van hun persoonlijk leiderschap. Het programma biedt tijd voor reflectie, bewustwording en aanscherping van het eigen handelingsrepertoire. In zes bijeenkomsten, met wethouders uit verschillende gemeenten, ontstaat in de loop van ongeveer acht maanden, een helder beeld van het eigen functioneren en leervermogen om ieders sterke kanten uit te buiten en zwakkere zoveel mogelijk aan te vullen. De onderlinge verbinding leidt, zo is onze ervaring, tot langjarige contacten tussen deelnemers, die elkaar weten te vinden als dat nodig is. Deze zomer starten wij wederom met een BLOT.

Ook voor nieuwe Raden is goed samenspel bij beleidsvorming en besluitvorming essentieel. De verschillende rollen leiden regelmatig tot spanningen en onbegrip tussen raadsleden onderling, maar ook met wethouders en ambtenaren. Wij hebben in de afgelopen jaren veel gemeenteraden ondersteund met onder andere workshops bestuurlijke sensitiviteit, die – toegesneden op de lokale situatie – vaak een goede stap zijn gebleken in het versterken van de effectiviteit van de Raad als geheel. Het helpt bovendien bij het vergroten van het inzicht van het individuele raadslid in hoe zelf om te gaan met bestuurlijke en ambtelijke rollen, stijlen van bestuurders en omgevingssensitiviteit.

Voor informatie over het BLOT 2018, of over (bijdragen aan) introductieprogramma’s voor nieuwe gemeenteraden, bel met Harry ter Braak 03430 - 524010