De raadsverkiezingen komen eraan!

Guido von Grumbkow
26-6-2017

De coalitievorming in Den Haag verloopt moeizaam, waardoor er een paar maanden na de verkiezingen nog steeds geen zicht is op een nieuw kabinet. Dit is nauwelijks los te zien van de raadsverkiezingen, die op stapel staan voor 21 maart 2018. WagenaarHoes ondersteunt gemeenten in de startperiode van een nieuw college en een nieuwe raad. 

Teamvorming college
Bij het opstellen van een collegeprogramma staan de inhoudelijke ambities van de verschillende partijen en portefeuillehouders uiteraard centraal. Maar er is meer nodig dan inhoud om een goed team te worden. Wij hebben een uitgebreide ervaring in het begeleiden van een goede start van nieuwe colleges, waarbij we oog hebben voor de bijzondere rol van burgemeester en gemeentesecretaris hierin.

Bestuurlijk leiderschap voor wethouders
Al vijftien jaar draaien wij met regelmaat ons Bestuurlijk Leiderschaps Ontwikkelings Traject (BLOT). Ons programma biedt de gelegenheid en de veilige omgeving om met lotgenoten uit andere gemeenten aan de slag te gaan met het invullen en versterken van de eigen bestuurders- en leiderschapsrol. Ons programma is enerzijds een instrument in het eigen ontwikkelingstraject. Anderzijds is het een impuls c.q. interventie in de dagelijkse praktijk van het wethouderswerk. Daarbij kunnen politiek actuele zaken worden ingebracht en ideeën worden getoetst. Een tijd van reflectie, bewustwording en verandering voor bestuurders. De bijeenkomsten in het kader van het traject vormen een rustpunt in de dagelijkse hectiek. Eengelegenheid om in een vertrouwde omgeving met collega bestuurders uit andere organisaties ervaringen uit te wisselen, praktijkcases tebespreken, vraagstukken vanuit andere perspectieven te bekijken, feedback te krijgen op eigen handelen en te leren van en met elkaar. 

Raadsleden beslagen ten ijs
Nieuwe raadsleden stappen in een dynamische omgeving waar grote maatschappelijke opgaven liggen. Als lid van de gemeenteraad worden zij geacht constructief bij te kunnen dragen aan het stellen van de juiste kaders. Kennis en inzicht zijn daarvoor cruciaal. Een aantal thema’s voor het ontwikkelprogramma voor raadsleden dat wij momenteel aan het opstellen zijn:

  • Participatieve democratie in relatie tot representatieve democratie: wat betekent dit voor de rol van het raadslid?
  • Wat betekent maatwerk als nieuw paradigma (of misschien wel dogma) voor de kaderstellende en controlerende rol van de raad?
  • Meerschaligheid: hoe speel je als raadslid een effectieve rol op alle niveaus, van dorpsraad tot regionale samenwerking?

Wij maken bij de behandeling van deze thema’s dankbaar gebruik van onze uitgebreide ervaring in het trainen van raadsleden de afgelopen jaren. In samenwerking met het ministerie van BZK organiseerden wij voor een groot aantal gemeenten trainingen incidentmanagement in het sociaal domein en rondom de Omgevingswet. Tevens zijn wij door verschillende gemeenteraden betrokken bij de gedachtenvorming rondom participatieve democratie.

Ons aanbod voor nieuwe raadsleden verschijnt binnenkort op onze site www.wagenaarhoes.nl

Voor meer informatie over ons aanbod rondom de verkiezingen neemt u contact op met Alinda van Bruggen, alinda.van.bruggen@wagenaarhoes.nl, (06) 15 06 03 52.

Deel deze pagina