Omgevingswet

22-9-2016

De omgevingswet biedt alle overheden zeer interessante kansen. Centraal staat de ambitie de kwaliteit van de leefomgeving, de gezondheid en de veiligheid te verbeteren met het oog op een duurzame ontwikkeling. De bedoeling is erg goed, de opgave niet simpel. Om een meer samenhangende, integrale benadering van het omgevingsbeleid te realiseren zijn vele veranderingen nodig. Maar dan kan de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak met een versnelde, verbeterde besluitvorming binnen handbereik komen.

Het grootste risico is dat de vernieuwde wetgeving alleen instrumenteel wordt aangepakt. Dat is maar een klein deel van wat nodig is. Maar we werken graag vanuit de bedoeling van nieuwe wetgeving zoals alle overheden dat met elkaar hebben willen afspreken. En dan gaat het echt om meer. Wij benaderen de opgave zodoende meer maatschappelijk dan alleen instrumenteel. Dat vertaalt zich in een inspirerende visie op de eigen context, met als resultaat een organisatie die weet wat haar te doen staat en er naar uit kijkt .in de nieuwe context te werken.

WagenaarHoes Organisatieadvies kan op vele manieren behulpzaam zijn bij overheden om tot een goede, op de eigen context passende, ontwikkeling te komen. In onze visie kan onze bijdrage alleen effectief zijn als u zelf verantwoordelijkheid wilt nemen voor de ontwikkeling. Onze bijdrage bestaat uit het bieden van inzicht, overzicht en praktisch repertoire, waar dat bij uw organisatie tekort schiet en/of onvoldoende capaciteit beschikbaar is.

We zijn in staat snel en overtuigend met een quick scan (1) de bestuurlijke- en managementkansen en opgaven te identificeren. De ontwikkeling van de omgevingsvisie(2) met u te realiseren waar burgers en bedrijven nauw bij betrokken zijn en bepalen welke heldere keuzes mogelijk maken. Een ontwikkelplan(3) tot een organisatie(4) realiseren. Een programmaleider (of begeleiding)(5) te leveren die in staat is uw bestuurlijke en ambtelijke organisatie te stimuleren tot meer dan waar ze zichzelf toe in staat achtte. We hebben bewezen dit type opgave zowel op strategisch als op tactisch en operationeel niveau vorm te kunnen .geven.

Graag gaan we met u in gesprek om te kijken hoe we uw vragen concreet kunnen beantwoorden met  één van de vijf mogelijke bijdragen die wij kunnen leveren.

  • Harry ter Braak
    Harry ter Braak
    adviseur en vennoot