Ooa boek van het jaar

Harry ter Braak
31-5-2016

Onze collega Harry ter Braak gaf, namens de jury van de Ooa publicatieprijs, bij het jaarlijkse boekenbal van de Ooa een overview van de boeken die door de jury zijn beoordeeld. Harry was een aantal jaren lid van deze jury. De Ooa stelt jaarlijks een prijs beschikbaar voor de beste boekpublicatie in het vakgebied en er begint zich inmiddels een traditie te ontwikkelen waarbij de auteurs, van de naar het oordeel van de jury beste boeken, een workshop houden over hun boek. Als u als klant van WagenaarHoes belangstelling hebt, nodigen we u in 2017 graag uit mee te gaan en te horen wat de beste boeken uit 2016 waren.

Ook in 2015 zijn er weer ruim 59 boeken en minimaal evenzovele auteurs geweest die zich, soms samen met anderen ingespannen hebben om een boek af te leveren, vanuit hun geheel eigen perspectief op het vak. Tien jaar geleden waren dat er ruim 15 meer, maar daar zaten minstens 20 selfi’s bij. Dat waren uitgaven die je nauwelijks de titel van boek mee kon geven en veelal een weinig onderbouwde opinie van de auteur ten beste gaven. Dat type boeken krijgen we als jury gelukkig nauwelijks meer. De jury blijft zich verder tot nader order richten op ‘heerlijk tastbare ouderwetse boeken’

Drie jaar geleden kregen we nog maar rond de 50 boeken, maar het gaat sindsdien al weer beter. De crisis had duidelijk toegeslagen. Of dat bij de auteurs of juist de uitgevers lag, kunnen we niet zeggen. De kwantiteit en kwaliteit is inmiddels weer gewoon goed geworden. Wel moet de jury nog eens in gesprek met de uitgevers, omdat er bijna 10 soms gewoon goede boeken zijn, waar we zelf achteraan moesten, omdat we wisten dat ze over ons vak gingen, maar niet door de uitgever aan ons waren voor gelegd. Het boek van Martin van Staveren, “Risico gestuurd werken” is er een goed voorbeeld van. Martin vertelt vanmiddag zijn verhaal. En dat is vast net zo inspirerend als zijn boek waarin hij een heel praktische benadering neer zet, waarbij risicogestuurd werken voor elke werksoort anders is.

Marijke Spanjersberg stond op het festival in 2014 en vertelde vanaf dat er in 2013 drie stapels te maken waren, 1 die met een mondiaal perspectief en bijdragend aan een meer duurzame wereld, 2 die met een focus op de individuele organisatie en 3 die met de focus op de werkende, in potentie succesvolle mens.

Martin Groenhuis stond er het afgelopen jaar en behandelde de oogst van 2014 aan de hand van de indeling:

thema-boeken, organisatie/businessmodellen, leiderschap en management, aanpak/model. Een indeling die ook voor 2015 nog het meest accuraat is.

Wat zijn in 2015 de belangrijkste categorieën die te onderscheiden zijn? In 2015 hebben we, waar dat in 2013 nog een belangrijke categorie was, geen boek meer aangetroffen over duurzaamheid of de werkende individuele mens.  Ook zijn er nauwelijks nog boeken over individuele organisaties geschreven in 2015. Een nieuwe trend lijken de Engelstalige boeken van Nederlandstalige auteurs.

Daar staat tegenover dat er dit jaar meerdere boeken zijn geschreven over wat de revolutie op het vlak van de informatie en communicatietechnologie met zich mee brengt. De thema boeken hebben verder nauwelijks indruk op de jury gemaakt. De boeken op het vlak van de informatie en communicatietechnologie kijken overigens veel verder dan het thema en zijn ook te plaatsen in de categorie organisatie/bussinessmodellen. Ze passen in een hele serie boeken die ons duidelijk maken dat als je met de tijd mee wil gaan je andere organisatorische oplossingen moet hanteren. Salm Ismail cs wijzen ons er op dat we onwillekeurig lineair denken, waar de ontwikkelingen soms exponentieel gaan en leggen uit wat dat betekent voor hoe je organisaties moet inrichten. Peter Hinsen maakt duidelijk dat alleen netwerken nog tot winnende oplossingen leidt. Ard Jan en Marguerihe de Man en Heleen Stoppelenburg gaan in op het veranderde spel  en nieuwe bussinesmodellen in ons vakgebied. Ze komen via Marguerithe vanmiddag aan het woord.

Organisatie/bussinessmodellen bleef dus een belangrijke categorie, waar de veranderde context wel meer dan voorheen aanleiding geeft tot veranderde inzichten in wat dat voor het organiseren betekent.

Leiderschap en management bleef in 2015 een belangrijke categorie. De vorig jaar waargenomen trend waar leiderschap breder wordt getrokken dan de persoonlijke kwaliteiten van de leider zet zich door. Het accent verschuift naar leiderschap als proces van interactie. “Politiek meesterschap” van Martin Hetebrij die Nelson Mandela analyseert, is een leuk boek, maar haalt er niet uit wat er in potentie in zit. Gert van der Kolk en Marie Josee werken in draagvlak en draagkracht op een mooie manier uit dat je er niet zonder kan als je iets wil bereiken. Authoriteit van Paul Verhaeghe is wel een erg mooi boek aan de rand van ons vakgebied. Paul geeft te denken over wat autoriteit is in deze tijd en hoe deze zich ontwikkelt.

Tot slot kregen we toch ook wel weer een stevig aantal boeken die in de categorie aanpak/methode passen. Een aantal daarvan gingen weer in het bijzonder over verandermanagement. Kilian Bennebroek Schravenhorst schreef “de veranderversneller” en wat daarvoor nodig is. Manon Ruijters schreef samen met een aantal collega’s “je binnenste buiten” waar je/de professionele identiteit een centrale plek inneemt. Arend Ardon schreef een mooi en inspirerend boek “ontketen vernieuwing”, in stappen hoe je dat kan doen. Gelukkig waren lang niet alle boeken in deze categorie prescriptief. Een mooi voorbeeld van het tegenovergestelde, is die van Marjorieke Glaudemans die met haar essays over het individuele in organisatie, management en bestuur, getiteld “Is er ruimte in de gevestigde orde” aanzet tot denken over veel woorden die we in ons vak hanteren. Het boek is ook bijzonder uitgegeven. De aanzetten tot denken worden met meerdere uitingsvormen ondersteund. Of die van Shirine Moerkerken die heel gedurfd beschrijft “Hoe ik verander”.  Boeiende vertellingen hoe een verandertraject door haar wordt aangepakt. Danielle Braun en Jitske Kramer benaderen het vak vanuit de culturele antropologie in een geweldig mooi uitgegeven boek “de Coporate Tribe”.  Met veel schitterende foto’s omlijst. Een boek bovendien dat het gekozen perspectief bijzonder goed uitwerkt. De auteurs van de laatste drie boeken komen vanmiddag aan het woord.

 

 

 

Deel deze pagina