Terug naar Actueel Strategische herpostionering

Corporaties lijken verkeerde focus te ontwikkelen

Een perspectiefwisseling is noodzakelijk

23-6-2014

In onze advisering aan woningcorporaties zien we een toenemende vraag naar de ontwikkeling van een visie op de maatschappelijke betekenis (incl. verdienmodel), maar ook dat van het veranderende toezicht. WagenaarHoes heeft naast specifieke kennis van de sector, ervaring met stelsel- en samenwerkingsvragen in andere sectoren in het publiek domein (o.a. gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, waterschappen, onderwijs en bibliotheken).

Dynamische omgeving

Harry ter Braak verzorgt voor een aantal raden van commissarissen (RvC) een inleiding over de veranderende maatschappelijke betekenis van corporaties en de consequenties daarvan voor de inrichting van het toezicht. Er is veel dynamiek in de omgeving van corporaties:

  • de wetgever is actief en stuurt op een beperking van de opgave,
  • gemeentebesturen richten zich op de decentralisaties in het sociale domein en de consequenties daarvan voor de volkshuisvesting,
  • bewonersorganisaties roeren zich,
  • maatschappelijke partijen betrekken corporaties bij het mobiliseren van nieuwe vitaliteit en het organiseren van nieuwe werkzame coalities.

Corporaties proberen zich als het ware opnieuw uit te vinden na een periode waarin ze wat ‘verweesd’ lijken te zijn geraakt.

Perspectiefwisseling

Harry ter Braak spreekt over de vraag wat deze veranderingen vragen van bestuur en toezichthouder van corporaties. Nieuwe spanningsvolle keuzen moeten worden gemaakt inzake het opgaveprofiel. Keuzen die de kern van het bestaansrecht van corporaties raken. Keuzen ook die de bedrijfsvoering rechtstreeks raken en gerichte bestuurlijk oplossingen vergen. Zo dreigt de focus geheel op het vastgoed en de financiën te geraken, terwijl de maatschappelijke opgave minstens zo belangrijk is voor het voortbestaan van corporaties. Voor bestuurders en toezichthouders lijken dit niet te overbruggen tegenstellingen. Het is echter de kunst spanningsbogen en tegenstellingen te benaderen als paradoxen, schijnbare tegenstellingen. Dan komen nieuwe oplossingen in beeld. Hiervoor is een serieuze perspectiefwisseling nodig.

Organisatiescan en fusiescenario’s

WagenaarHoes maakt een organisatiescan en verkennen fusiescenario’s voor een corporatie. Doel is na te gaan of, en zo ja onder welke voorwaarden, de corporatie in staat is haar maatschappelijke opgave in het licht van de ingrijpende veranderingen (onder meer: demografisch, wettelijk, politiek bestuurlijk) naar behoren uit te voeren. Op voorhand wordt niet uitgesloten dat er samenwerking zal moeten worden gezocht met een andere corporatie. Potentiële samenwerkingspartners alsmede aard en vormgeving van de samenwerkingsrelatie maken deel uit van het advies.

  • Harry ter Braak
    Harry ter Braak
    adviseur en vennoot