Actueel

 • De balanceeract van de politicus-bestuurder
  2-10-2019

  De balanceeract van de politicus-bestuurder

  Harry ter Braak

  Er is in Nederland een stevige discussie gaande over democratie, politiek en bestuur. De belangrijkste waarden die leidend zijn bij het bedrijven van politiek, verschillen van de belangrijkste leidende waarden in bestuurlijke rollen – ook al zijn het soms dezelfde mensen die deze rollen uitoefenen. We zien in de praktijk dat dit nogal eens over het hoofd wordt gezien. In Nederland is de geloofwaardigheid van de politicus in de ogen van de burger de afgelopen jaren afgenomen. Tegelijkertijd is er wel nog steeds veel geloof in het openbaar bestuur dat we hebben. Er is, en dat is minimaal paradoxaal, veel ontevredenheid over de werking van de democratie. De verwachtingen over het resultaat van de representatieve (in relatie tot de directe), deliberatieve en participatieve democratie lijken niet gedeeld en leiden tot spanningen en frustratie.

  Lees meer
 • Werkgeluk vergroten: hoe dan?
  9-9-2019

  Werkgeluk vergroten: hoe dan?

  Frank Tromp

  Wij nodigen je van harte uit voor het rondetafelgesprek op 6 november 2019. Leer van de goede voorbeelden van bestuurders van andere onderwijsinstellingen. En ontdek wat recent onderzoek ons leert over werkgeluk, leiderschap, de rol van governance, de huidige arbeidsmarkt en wat we kunnen bereiken met aandacht voor werkgeluk.

  Lees meer
 • De waarheid?!
  2-9-2019

  De waarheid?!

  Harry ter Braak

  Hector Macdonald beschrijft in De Waarheid hoe je de “waarheid” kan ontdekken in een wereld die er nog nauwelijks echt in geïnteresseerd lijkt. Kim Putters verhaalt in Veenbrand over de ongemakkelijke waarheid van smeulende kwesties in de welvarende samenleving van Nederland en biedt richting voor de oplossing ervan. Casper Thomas laat in “De autoritaire verleiding, over de opmars van de antiliberale wereldorde zien”, waar het toe kan leiden als we onze democratische beginselen niet bewaken. In een op vele interviews gebaseerd boek, die een goed zicht geven op de wereld waar de illiberale orde de overhand lijkt te hebben verkregen. Drie boeken die laten zien wat er momenteel speelt rond de waarheid en het belang onderstrepen daar niet te lichtzinnig mee om te gaan op straffe van verlies van de welvaart en de vele vrijheden die we nu genieten.

  Lees meer
 • Marjoka van Doorn als organisatieadviseur verbonden aan WagenaarHoes
  28-8-2019

  Marjoka van Doorn als organisatieadviseur verbonden aan WagenaarHoes

  Marjoka van Doorn (1974) treedt per 1 september 2019 in dienst bij WagenaarHoes Organisatieadvies.

  Lees meer
 • Bas van Delden associé bij WagenaarHoes organisatieadvies
  22-8-2019

  Bas van Delden associé bij WagenaarHoes Organisatieadvies

  Bas van Delden

  Bas van Delden (1961) start per 1 oktober 2019 als associé bij WagenaarHoes.

  Lees meer
 • 100 jaar
  8-8-2019

  100 jaar

  Rob Wagenaar

  In 1920, volgend jaar 100 geleden, werd een adviesbureau opgericht door de heren Hijmans en Van Gogh: het Organisatie Advies Bureau. Dit bureau was het eerste in onze professie in Nederland en ook wereldwijd één van de voorlopers. McKinsey stamt uit 1926 om eens een benchmark te zetten. We kunnen dus zeggen dan ons beroep in Nederland begin 1920 haar institutionele start had. Tijd voor een feestje?

  Lees meer
 • De vitale adviseur
  17-7-2019

  De vitale adviseur

  Marco de Vlaming

  Bestuur en directie van organisaties moeten in deze turbulente wereld de ontwikkeling van organisatie en mensen vorm geven. Ze willen daarbij deskundig advies en begeleiding. Adviezen van organisatiekundigen en- adviseurs hebben een grote invloed op de ontwikkeling van organisaties. De kernwaarden die gelden voor adviseurs vereisen vitaliteit. Er wordt van de adviseur professioneel leiderschap verwacht in het aanpakken van complexe vraagstukken. Dit vraagt zorgvuldige oordeelsvorming voorafgaand aan adviezen die worden gegeven en besluiten die worden genomen. Het is inmiddels voldoende bewezen dat bewegen de fysieke en mentale kracht bevordert. Daarmee ligt het voor de hand dat bewegen ook de kracht van onze oordeelsvorming verbetert.

  Lees meer
 • Hijgerig
  17-7-2019

  Hijgerig

  Rob Wagenaar

  Lang geleden antwoordde een collega op de vraag van een relatie: waar kunnen wij Rob een plezier mee doen, met: geef hem een opdracht! En inderdaad, als je in de positie zit dat je monden moet vullen en een bureau in de lucht wil houden - liefst groeiend-, dan is acquisitie geen 2e maar een 1e natuur. Er komen echter momenten waarop “het kopjes koffiedrinken” je gaat tegen staan. En dan stel je je de vraag of je tijd niet beter besteed zou kunnen worden. De hijgerigheid van het vak in perspectief geplaatst.

  Lees meer
 • Ondermijnende criminaliteit
  16-7-2019

  Ondermijnende criminaliteit en een weerbare overheid zijn twee kanten van dezelfde medaille.

  Peter van Essen

  Ondermijnende criminaliteit ontwikkelt, bijna ongemerkt, een sociale en economische invloed die uiteindelijk de grondbeginselen van onze samenleving gaat aantasten. Dit kan omdat de criminelen die zich hiermee bezighouden beschikken over zeer veel illegaal verkregen vermogen en eenvoudig zwaar geweld (kunnen) inzetten. Inmiddels heeft men stevige machtsposities opgebouwd.[1] Een weerbare overheid waakt over de grondbeginselen van onze samenleving die ik samenvat met de volgende kernwoorden: gelijke rechten en plichten voor iedereen; gelijke kansen voor iedereen; de overheid ziet erop toe dat ‘de wedstrijd eerlijk wordt gespeeld’.[2] Daar waar het bestuur intensief bezig is om deze uitgangspunten te vertalen naar de praktijk zal ondermijnende criminaliteit minder kans van slagen hebben. En omgekeerd.

  Lees meer
 • De nieuwe professional service firm
  16-7-2019

  De nieuwe professional service firm

  Alinda van Bruggen

  In juli 2019 is verschenen: “De nieuwe professional service firm: hoe advocaten, accountants en adviseurs zichzelf opnieuw uitvinden”, geschreven door Martijn van der Mandele, Henk Volberda en Rob Wagenaar, oprichter van ons bureau. In het boek beschouwen de auteurs wat de betekenis is van maatschappelijke ontwikkelingen zoals mondialisering, informatisering en veranderende waardenpatronen voor de manier waarop professionele dienstverlening zich laat organiseren.

  Lees meer
 • Tijd voor nieuw Industriebeleid
  16-7-2019

  Tijd voor nieuw Industriebeleid

  Gerard Ekhart

  Lange tijd is ‘industriebeleid’ een lastig onderwerp geweest in onze nationale, regionale en lokale politiek. Toen in de jaren ’70 Rijn Schelde Verolme ondanks een kapitaalinjectie van de overheid (2,7 miljard guldens) alsnog failliet ging, durfden lange tijd overheden hun vingers niet te branden aan actief industriebeleid. De parlementaire RSV enquête lag voor velen nog vers in het geheugen.

  Lees meer
 • Ruimte voor maatwerk bij multiproblematiek sociaal domein
  16-7-2019

  Ruimte voor maatwerk bij multiproblematiek sociaal domein

  Alinda van Bruggen

  Op 22 mei j.l. is door staatssecretaris Van Ark, mede namens de ministers van VWS en BZK, de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van VWS het eindrapport van de Verkenning Regeling Maatwerk Multiprobleem Huishoudens aan de Tweede Kamer aangeboden, zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/22/kamerbrief-verkenning-regeling-maatwerk-bij-huishoudens-met-multiproblematiek .

  Lees meer
 • Succesvolle leerkring Opgavegericht werken voor de VGS
  16-7-2019

  Succesvolle leerkring Opgavegericht werken voor de VGS

  Christian van den Berg

  Vanaf dit voorjaar organiseert WagenaarHoes voor en met de Vereniging van Gemeentesecretarissen een leerkring voor Opgavegericht werken (OGW).

  Lees meer
 • Raad in Beraad
  1-7-2019

  Raad in Beraad

  Alinda van Bruggen

  “Gemeenteraden hebben een belangrijke rol in ons democratisch bestel. Er wordt veel van hen gevraagd. Onder meer door de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten als gevolg van onder meer de decentralisaties, de naderende Omgevingswet en door veranderende verhoudingen en verwachtingen tussen burgers en gemeente. Om raadsleden daarin te ondersteunen en hun positie te verstevigen, biedt Democratie in Actie opnieuw een aantal workshops Raad in beraad aan. Dit aanbod volgt op het succes van Raad in beraad in 2017, toen meer dan 75 gemeenteraden daaraan deelnamen.  

  Lees meer
 • Toetreding Hein van Stokkom als associé
  11-6-2019

  Toetreding Hein van Stokkom als associé

  We zijn verheugd over de toetreding van Hein van Stokkom als associé tot het WagenaarHoes adviesteam.

  Lees meer
 • Welkom Gerard!
  5-6-2019

  Welkom Gerard!

  We zijn blij met de komst van Gerard Ekhart als associé bij het WagenaarHoes adviesteam. We zijn ervan overtuigd dat Gerard’s rijke professionele en wetenschappelijke ervaring het advieswerk voor onze bestaande en nieuwe klanten verder zal versterken, ontwikkelen en innoveren.

  Lees meer
 • Primair proces hoeders
  4-6-2019

  Primair proces hoeders

  Rob Wagenaar

  In mijn lijfblad lees ik de column van een vakgenoot: “Het is altijd de schuld van de middenmanager”. Dit zeer herkenbare thema verdient ook een andere invalshoek. De kern van de toegevoegde waarde van organisaties is in handen van het middenmanagement en haar/zijn uitvoerende collega’s. Een willekeurige beleidsnota met dito prachtige voorstellen om het allemaal anders te doen wordt door deze gremia niet altijd omarmd. Raar toch?

  Lees meer
 • Bekijk de participatie-versneller app: THiNK!
  24-5-2019

  Bekijk de participatie-versneller app: THiNK!

  Alinda van Bruggen

  Hoe richt je als gemeente participatietrajecten (bijvoorbeeld in het licht van de Omgevingswet) passend in? Hoe zorg je dat er een effectief samenspel ontstaat tussen de inbreng van burgers en de rol van raad en college? Het lijkt simpel, maar blijkt in de praktijk vaak lastig. In opdracht van BZK is een tool ontwikkeld die raden en projectleiders hierbij helpt.

  Lees meer
 • Air-KLM
  7-5-2019

  Air-KLM

  Rob Wagenaar

  Recent heeft Hans Smits afscheid genomen als voorzitter RvC van Air France-KLM. In zijn afscheidsinterview (FD) geeft hij een mooie blik in de cultuurverschillen van de 2 partners: het machtsdenken versus het zakelijke denken. Reden om weer eens aandacht te geven aan het samengaan van organisaties en de werking van cultuur verschillen. Halve oplossingen geven halve resultaten of zelfs minder dan dat. Is dat erg?

  Lees meer
 • Participatieprocessen ontwerpen: THiNK!
  25-3-2019

  Participatieprocessen ontwerpen: THiNK!

  Alinda van Bruggen

  Veel bestuurders en ambtenaren staan voor de opgave participatieprocessen te ontwerpen. Of het nu om een concreet project gaat of om het ontwikkelen van een participatieparagraaf voor gemeentelijke beleid, of om voorbereid te zijn op de nieuwe omgevingswet. Voor de meesten is het een forse opgave enige lijn te brengen in wat de ambitie is en hoe het voldoende concreet kan worden.

  Lees meer
 • Bestuurswisseling na de verkiezingen
  21-3-2019

  Bestuurswisseling na de verkiezingen

  Harry ter Braak, Paul Geertsema

  Bij de provincies en de waterschappen zijn de verkiezingen geweest. Dat leidt overal tot de vorming van de nieuwe algemeen- en dagelijks besturen voor de komende vier jaar. Nieuwe teams worden gevormd. Ambities krijgen een plek in de opgaven waar de organisatie voor staat. Of het nu de energietransitie is of het klimaat, of een van de vele andere opgaven waar provincies en waterschappen mee te maken krijgen.

  Lees meer
 • Nieuwe associé
  6-2-2019

  Nieuwe associé

  Marco de Vlaming

  Per februari is Marco de Vlaming gestart als associé bij WagenaarHoes Organisatieadvies. Als coach, teambegeleider en organisatieadviseur bij gemeenten en ondernemingen, brengt hij een rijke ervaring en eigen kijk op leiderschapsontwikkeling en verandermanagement.

  Lees meer
 • Nieuwe collega
  30-1-2019

  Nieuwe collega

  Sibel Tantürk

  Per januari is Sibel Tantürk gestart als adviseur bij WagenaarHoes Organisatieadvies.

  Lees meer
 • Terug naar de kern
  8-1-2019

  Terug naar de kern

  Rob Wagenaar

  Aan het begin van een vers jaar kan het grote gebaar nog wel. Tussen kerstboom en appelflap gaan de gedachten alle kanten uit. In mijn geval naar een veronachtzaamd aspect van ons functioneren. In alle geweld met disrupties, ICT en eindeloze concurrentie in ons metier, vergeten we wel eens waar het óók en vaak vóóral om gaat: de persoonlijkheid van adviseur zelf. Jij maakt het echte verschil voor je klant! Een onbescheiden verkenning.

  Lees meer
 • Mensen en systemen
  8-1-2019

  Mensen en systemen

  Harry ter Braak

  De wereld lijkt voor bestuurders steeds complexer te worden. Mark van Twist e.a. bieden een aantal sturingsmogelijkheden vanuit het perspectief van complexiteit. Daniël Shapiro levert repertoire om duurzaam te onderhandelen en Puck e.a. inzicht in het brein van de toezichthouder en de bestuurder en de dynamiek waarmee zij te maken krijgen. De complexiteit is voor iedereen anders en de systemen waarin we werken maken het niet gemakkelijk. Goed dat er repertoire wordt aangereikt.

  Lees meer
 • Vertrekken
  12-12-2018

  Partir, c’est mourir un peu

  Rob Wagenaar

  Vertrekken is een beetje doodgaan, opruimen en weggooien is dat ook. Mij overkomt dat nu beiden. Reflectie op een menselijk fenomeen, emoties in een daarvoor geëigende tijd van het jaar. Maar heeft dat vertrekken ook een bredere betekenis voor ons als adviseurs? Ik vertrek mijn hele leven al!

  Lees meer
 • Bestuur, integriteit en weerbaarheid
  12-12-2018

  Bestuur, integriteit en weerbaarheid

  Harry ter Braak

  “Integriteit staat in uw organisatie vast op de agenda; waarschijnlijk besteedt u daar serieus aandacht aan. U heeft vast ook al nagedacht - met de verkiezingen op komst of het afgelopen jaar achter de rug – hoe de (nieuwe) besturen meegenomen kunnen worden in de belangrijkste waarden van uw organisatie! Een “weerbaar” bestuur weet hoe ze met integriteitsvragen om wil gaan. Het is helaas niet vanzelfsprekend dat we allemaal hetzelfde verstaan onder ‘integer handelen’.”

  Lees meer
 • Leven als Belg in Nederland
  6-12-2018

  Leven als Belg in Nederland

  William Strobbe

  Toen ik in 1993 solliciteerde als Belg (wonende in Antwerpen) naar een job als trainer bij het Nederlandse Adviesbureau KOCK & Partners in Tilburg wist ik niet dat ik 25 jaar later nog steeds in Nederland zou werken en in België wonen. Tot voor die tijd was ik een polyglot. Ik werkte na mijn afstuderen een lange tijd voor de Internationale vrijwilligersorganisatie Service Civil International (SCI/VIA) en organiseerde en bouwde vanuit België wereldwijd mee aan sociale werkprojectenvia dit netwerk. Ik reisde de wereld rond. Het reizen, de wereld zien, andere culturen proeven heeft mij altijd intens geboeid. En na een fase ‘wereldwijd zwerven’ vond ik een vaste stek in mijn professionele ontwikkeling bij de buren in Nederland.

  Lees meer
 • Professor Doede’s legacy exit!
  27-11-2018

  Professor Doede’s legacy exit!

  Rob Wagenaar

  De VU stopt met haar post- ervaringstraject voor senior adviseurs, officieel de Executive Master Management Consulting geheten. Een monument in adviesland en de legacy van Prof. Dr. Doede Keuning houdt op te bestaan. Het is even slikken. Ik probeer te begrijpen of en hoe dit past in de veranderende adviseursscene. Ben wat bedroefd. Maar ook strijdbaar!

  Lees meer
 • Rainmaker
  7-11-2018

  Rainmaker

  Rob Wagenaar

  Sorry voor het Engels, maar het bekt goed. In onze adviseurswereld, maar ook in soortgelijke werelden is de ‘rainmaker’ een absoluut noodzakelijke, maar ook omstreden figuur. Een type dat voor onrust en vernieuwing zorgt. En dus voor werk. Maar ook voor grensoverschrijding en de randen van het betamelijke opzoeken. Gezocht, geliefd en verguisd: want door alle werelden waarin hij/zij opereert tot randfiguur bestempelt.

  Lees meer
 • Het (gebrek aan?) 'doenvermogen' van ambtenaren
  1-11-2018

  Het (gebrek aan?) 'doenvermogen' van ambtenaren

  Christian van den Berg

  Voor politici zijn ambtenaren hun eerste strategische samenwerkingspartner. En nee, niet alle politici tonen genoeg liefde en waardering voor die ambtelijke organisatie. En nee, in een moderne kijk op de rol van de overheid zijn die ambtenaren al zeker niet meer de énige samenwerkingspartner. Maar nog steeds zijn die ambtenaren de samenwerkingspartners die er bewust voor hebben gekozen om politieke prioriteiten uit te denken, vorm te geven en uit te voeren.

  Lees meer
 • Voorzitter
  30-10-2018

  Voorzitter

  Rob Wagenaar

  Ja jij dus, jij wordt de nieuwe voorzitter van de Ooa! De huidige voorzitter Jan Willem Kradolfer houdt er mee op. Na bijna 8 jaar, een record zover ik weet. Niemand heeft ooit langer  op deze stoel gezeten. En daarmee is deze geweldige positie weer eens vacant. En jij gaat dat worden. Toch?

  Lees meer
 • Grimbert Rob Wagenaar
  18-10-2018

  Grimbert

  Rob Wagenaar

  Consultants zijn professionals die een leven lang boeiend en betekenisvol werk kunnen doen, maar niettemin op de achtergrond blijven en niet in brede kring bekend worden. Van Grimbert kan dat niet gezegd worden. Al was het maar vanwege zijn familiehistorie, maar ook door zijn eigen opereren, hoorde Grimbert tot de spraakmakende voorhoede van het adviseursvolk. Hij was een bijzondere man, van het soort dat je weinig in ons vak tegenkomt.  

  Lees meer
 • Hoezo kloof?
  10-10-2018

  Hoezo kloof?

  Rob Wagenaar

  Er wordt best wel gemekkerd over de samenwerking tussen adviseurs die grote leeftijdsverschillen kennen. De stigmata en zwart-wit beelden vliegen over de tafel. “Je gaat toch niet met je opa een klus doen”. Ik bedoel maar! Werkt het ook in de praktijk zo, vraag ik mij dan af. Een pleidooi voor verregaande leeftijdsdiversiteit.

  Lees meer
 • Overheid en samenleving
  4-10-2018

  Overheid en samenleving

  Harry ter Braak

  Willem van Spijker, Frank van Erkel, Pieter Tops tonen in Nieuw Publiek Werken een verkenning van Ambitie. Ze proberen belangrijke bewegingen in de samenleving een plek te geven in de eisen die aan de lokale overheid gesteld worden. Paul ’t Hart toont in gesprek met Wim Kuijken hoe de afgelopen decennia de eisen die aan ambtenaren gesteld worden veranderd zijn. Arianne van Luipen, Josephine Ruitenberg en Pon Ruiter vertalen Michael Ignatieff. En bespreken daarbij op wereldschaal de ervaringen van gewone mensen in situaties waarin instituties niet meer werken. Gewone deugden- lokaal, contextueel, niet-ideologisch en anti theoretisch- blijken het morele besturingsysteem te zijn op alle niveaus.

  Lees meer
 • Spiegelgesprekken met pioniers in anders organiseren
  14-9-2018

  Spiegelgesprekken met pioniers in anders organiseren

  Zelforganisatie, organiseren vanuit de bedoeling, opgavegericht werken, Semco Style, of ‘uitgaan van het werk dat moet gebeuren’. Dit soort bewegingen die gaande zijn in heel Nederland delen met elkaar dat professionals meer verantwoordelijkheid en ruimte krijgen en de verbinding met de buitenwereld sterker moet worden.

  Lees meer
 • WagenaarHoes versterkt zich met bewezen veranderaar en innovator
  5-9-2018

  WagenaarHoes versterkt zich met bewezen veranderaar en innovator

  Christian van den Berg (1975) treedt toe tot WagenaarHoes, het organisatieadviesbureau dat is gespecialiseerd in strategie, leiderschap en organisatieontwikkeling in de (semi-)publieke sector. Alinda van Bruggen, directielid van WagenaarHoes: “de ervaring van Christian past uitstekend bij ons bureau. Hij heeft ruime ervaring in het bestuurlijk-ambtelijk samenspel en weet effectief en vernieuwend de verbinding tussen beide werelden te leggen. We zijn dan ook erg blij dat Christian onze equipe komt versterken”.

  Lees meer
 • Perspectief bij tekort op jeugdhulp
  30-7-2018

  Perspectief bij tekort op jeugdhulp

  Gemeenten in Nederland komen in toenemende mate geld tekort voor het uitvoeren van de taken binnen het sociaal domein en in het bijzonder van de Jeugdwet. Door de combinatie van grote budgetkortingen bij de decentralisatie van deze taken en een stijgende vraag naar jeugdhulp worden deze budgetproblemen de komende jaren waarschijnlijk nog groter. Dit leidt tot praktische problemen - bijvoorbeeld in de vorm van wachtlijsten - en het groeiende financiële tekort veroorzaakt ingewikkelde bestuurlijke en politieke vragen.

  Lees meer
 • Urk evalueert het beleid sociaal domein
  17-7-2018

  Urk evalueert het beleid sociaal domein

  De gemeente Urk heeft de nieuwe collegeperiode aangegrepen om op basis van de ervaringen van de afgelopen vier jaar te komen tot hernieuwde uitgangspunten voor beleid en uitvoering in het sociaal domein. Om succesvol te zijn in het sociaal domein binnen het daarvoor beschikbare budget is een wezenlijke verandering nodig van de manier waarop gemeente, ketenpartners en inwoners met elkaar samenwerken.

  Lees meer
 • Geef gemeenten op het sociaal domein rust en ruimte om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen!
  16-7-2018

  Geef gemeenten op het sociaal domein rust en ruimte om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen!

  Alinda van Bruggen

  Wat doe je als wethouder met een 18-jarige die volgens het UWV en het VSO waar hij net vanaf komt geen arbeidscapaciteit heeft, maar die zelf wel wil werken en wiens ouders ook geloven in zijn arbeidscapaciteit? Dat was de startvraag van een door BZK gefaciliteerde leerbijeenkomst op 8 juni van wethouders sociaal domein vanuit de VillageDeals gemeenten. De casus was ingebracht door een van de deelnemers. Formeel is de gemeente niet verantwoordelijk voor het begeleiden naar werk van Wajongers, en vanuit het UWV gebeurt dit ook niet. Voor de wethouders was het geen moeilijke vraag. Stuk voor stuk zouden zij gewoon in deze jongen investeren, omdat hij zelf en zijn ouders gemotiveerd zijn. En omdat participatie zo’n belangrijke sleutel is tot gezondheid, sociale contacten, geluk en zelfredzaamheid.

  Lees meer
 • WagenaarHoes klaar voor de toekomst met nieuwe directie
  11-7-2018

  WagenaarHoes klaar voor de toekomst met nieuwe directie

  Per 1 juli 2018 heeft WagenaarHoes organisatieadvies een nieuwe directie, bestaande uit Alinda van Bruggen, Paul Geertsema en Frank Tromp.

   

  Lees meer
 • Provincies en verbonden partijen
  2-7-2018

  Provincies en verbonden partijen

  Harry ter Braak

  Het belang van verbonden partijen voor overheidsorganisaties is evident. We schreven er al eerder artikelen over in TPC . In die eerdere artikelen werden de theoretische uitgangspunten die we willen hanteren op een rij gezet en werd vanuit die uitgangspunten beschreven hoe eerst gemeenten en in een volgend artikel waterschappen daarmee omgaan. In dit artikel gaan we in op hoe provincies zich blijken te verhouden tot de verbonden partijen. Verbonden partijen spelen een almaar grotere rol in de taken van de diverse overheden. Toch worden problemen ervaren in de bestuurbaarheid van de verbonden partij. Zo laten de kosten en kwaliteit vaak te wensen over, is het lastig grip te houden en wordt een grote afstand tot de democratische instituties ervaren[1]. Een belangrijke oorzaak hiervoor ligt in de manier waarop de sturing vanuit de eigenaren richting de verbonden partij wordt vormgegeven. Ook provincies kunnen hier aan kracht winnen.

   

  Lees meer
 • De Delivery unit als resultaten motor
  29-6-2018

  De Delivery unit als resultaten motor

  Christian van den Berg

  Resultaten halen op politieke en bestuurlijke prioriteiten is de belangrijkste reden van ons bestaan. We zijn immers op aarde om met windmolens duurzaamheidsdoelstellingen te halen, obesitas bij jongeren tegen te gaan door slimme activeringsprogramma’s en de druk op onze sociale voorzieningen te verlagen door participatie-activiteiten aan te bieden.

  Lees meer
 • De toekomst is nu
  26-6-2018

  De toekomst is nu

  Harry ter Braak

  Jan Rotmans gaat in op de omwenteling van mensen, organisaties en samenleving en heeft daarbij zijn focus vooral op maatschappelijke technologische en economische ontwikkelingen met zich meebrengen. Albert Jan Kruiter, Femmianne Bredewold  en Marcel Ham (red) bespreken met de hulp van vele mede auteurs hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt en hebben hun focus dus op het sociale domein. Jan Herman de Baas beschrijft wat dit van overheidsorganisaties en professionals vraagt in zijn boek voorbij de eeuw van bureaucratie, van regelorganisatie naar casusorganisatie. Hij maakt net als in beide andere boeken de consequenties van alle veranderingen voor professionals, managers, bestuurders en hun organisaties concreet. Het gaat bij alle drie niet meer om straks maar om nu.

  Lees meer
 • New Generations
  12-6-2018

  New Generations

  Rob Wagenaar

  Pas op, dit wordt een blog van een te ervaren babyboomer en dus helemaal geen “new generations”. Maar toch, het thema houdt me al een tijd bezig, zeker ook in het kader van mijn onderzoek naar nieuwe modellen voor professional service firms. Is de jeugd deze keer blijvend anders dan vroeger? Ik denk van wel. En met grote gevolgen voor firma’s en professies.

  Lees meer
 • Waar, waardering en waarde
  1-5-2018

  Waar, waardering en waarde

  Het ligt niet voor de hand. Maar af en toe is het goed je af te vragen wat de essentie is van je bijdrage. Waarom je cliënten waarderen wat je doet. Hoe die waar van jou er eigenlijk uit ziet. En wat de echte waarde is, die je brengt. Wat mij betreft is dat in 7 kwaliteiten samen te vatten:

  Lees meer
 • Verschillende perspectieven op besturen
  1-5-2018

  Verschillende perspectieven op besturen

  Harry ter Braak

  De toekomst van de bestuurskunde, een reflectie op de geschiedenis ervan door de bril van vele bestuurskundigen die Nederland rijk is. Synchrone besluitvorming bij zeer complexe vraagstukken met vele direct betrokken belanghebbenden. Hoe doe je dat goed? Geanalyseerd in een mooi proefschrift door Jitske van Poperinge-Verkerk. De kiezer heeft vertrouwen in de democratie, maar niet in de politici. Tom van der Meer adviseert hen dringen hun cultuur te vernieuwen en er niet voor te kiezen daaraan te ontsnappen door de instituties te vernieuwen.

  Lees meer
 • Frank Tromp aan de slag bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  1-5-2018

  Frank Tromp aan de slag bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

  De maatschappelijke opgave van het COA is de afgelopen jaren aan grote verandering onderhevig. De aantallen in de asielketen zijn volatiel. Dit heeft belangrijke consequenties voor het COA. Ook op gebied van huisvesting. Het aantal opvangplaatsen is de afgelopen jaren eerst sterk gestegen naar 55.000 en daarna weer sterk gedaald naar 33.000 eind 2017. De volatiliteit maakt flexibilisering van het COA nodig en stelt bijzondere eisen aan de unit Huisvesting en aan de medewerkers die daar werken.

   

  De maatschappelijke relevantie, de complexe omgeving waarin het COA opereert en de beoogde organisatieontwikkeling passen goed bij de ervaring van Frank (zie ook deze pagina).

  Lees meer
 • Volksregering bij representatie
  30-4-2018

  Volksregering bij representatie

  Cees Paardekooper

  De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer even achter ons. De collegeonderhandelingen vorderen, hoewel in sommige gemeenten nog wel de nodige noten moeten worden gekraakt. Een mooi moment om een tussenbalans op te maken.

  De lokale, vaak persoonsgebonden kieslijsten doen het steeds beter. De landelijke partijen slagen er – uitzonderingen daargelaten – steeds minder in zich te handhaven. De opkomst blijft aan de lage kant. Het merendeel van het electoraat kent de gekozen volksvertegenwoordigers nauwelijks en heeft ook maar weinig idee van wat ze zoal doen. Het evenement gemeenteraadsverkiezingen is inmiddels alweer opgevolgd door talloze nieuwe evenementen binnen en buiten de politiek. Wat bij de meeste kiezers blijft hangen zijn gevoelsargumenten: ‘ze doen maar wat’, ‘het maakt toch niet uit wat ik kies’.

  Lees meer
 • Omgevingsdiensten in ontwikkeling: medewerkers in beweging…
  30-4-2018

  Omgevingsdiensten in ontwikkeling

  In de afgelopen twee, drie jaar zijn de omgevingsdiensten zich gereed gaan maken voor de omgevingswet, die de ‘Regionale Uitvoerings Diensten’ (RUD’s) een stevige boost geeft in de richting van een dienst die meer is dan de uitvoering van (vooral) milieutaken alleen. Dat is voor de meesten een lastig traject, waarbij ook nog niet precies helder is wanneer de omgevingswet nu ingevoerd gaat worden. Dat proces loopt niet zonder slag of stoot.

  Lees meer
 • Overdrachtsdossiers voor nieuwe raden
  26-4-2018

  Overdrachtsdossiers voor nieuwe raden

  Harry ter Braak

  De gemeenteraadsverkiezingen brengen een belangrijk overdrachtsmoment van de oude naar de nieuwe raad met zich mee. Vaak wordt vanuit de ambtelijke organisatie een raadsoverdrachtsdocument gebruikt om de nieuwe raad te informeren over wat ze de komende periode te wachten staat. Aangezien na de gemeenteraadsverkiezingen een flink deel van de raadsleden vervangen wordt, biedt een goed overdrachtsdossier de kans om de nieuwe raadsleden snel op de hoogte te brengen. Maar ook voor anderen kan het nuttig zijn, door zichtbaar te maken wat speelt in de gemeente en de omgeving, en waar de raad mee aan de slag moet. 

  Lees meer
 • Harry ter Braak formateur in Dronten
  24-4-2018

  Harry ter Braak formateur in Dronten

  Harry ter Braak gaat samen met Sjoerd Potters (burgemeester de Bilt) aan de slag als formateur in de gemeente Dronten.

   

  Harry adviseerde de raad van de gemeente Dronten als informateur een college te vormen met VVD, Leefbaar Dronten en CU, maar ook om in het kader van de ontwikkeling van een raadsprogramma een inwonersavond te houden. De raad stemde unaniem in met zijn voorstellen. 

   

  Klik hier voor de tekst van zijn advies. 

  Lees meer
 • Aan de slag met vernieuwing van de lokale democratie
  20-4-2018

  Aan de slag met vernieuwing van de lokale democratie

  De relatie tussen (met name de lokale) overheid en burger is snel aan het veranderen. Onder andere in het sociaal domein, maar ook bij de ophanden zijnde Omgevingswet, staat de gemeente voor uitdagende keuzes over hoe zij het samenspel met de burger opnieuw wil gaan vormgeven. Hoe kan de gemeente bijvoorbeeld nog beter gaan inspelen op initiatieven uit de samenleving? Wie is aan zet om in gesprek te gaan met inwoners: het college of de raad? En wat betekent dit voor de rol van een gemeenteraad? Gaandeweg zullen gemeenteraden, maar ook colleges en ambtelijke organisaties, voor zichzelf moeten uitvinden wat in hun gemeente passende antwoorden op vragen als deze zijn. Om gemeenten hierbij te ondersteunen, hebben het Ministerie van BZK en de VNG de afgelopen maanden het Testlab Lokale Democratie georganiseerd, waar negen gemeenten aan hebben deelgenomen. Wij hebben de gemeenten Oude IJsselstreek en Voorst mogen begeleiden in het experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie.

  Lees meer
 • Inspelen op veranderingen door eigenaarschap, vertrouwen, gezond verstand en een proces van continue verbetering.
  17-4-2018

  Inspelen op veranderingen door eigenaarschap, vertrouwen, gezond verstand en een proces van continue verbetering.

  Frank Tromp

  De wereld verandert, steeds sneller…

  De wereld om ons heen wordt complexer, verandert en ze verandert steeds sneller. Verandering wordt zelfs de enige constante van de nieuwe tijd genoemd. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en de effecten van deze ontwikkelingen zijn steeds meer disruptief ofwel duurzaam ontwrichtend. De wereld om u heen verandert zeer ingrijpend en lijkt niet meer op de wereld zoals u en de mensen in uw organisatie dat gewend waren. Er wordt zelfs gesproken van een nieuw tijdperk (Rotmans). Deze toename in complexiteit en de continue verandering leiden tot een aantal problemen voor traditionele organisaties.

  Lees meer
 • Het dak repareren....
  3-4-2018

  Het dak repareren......

  Rob Wagenaar

  Inderdaad, dat doe je als de zon schijnt. Het is een gezegde dat ik de laatste maanden weer veel tegenkom. Het is een waarheid als een koe dat je je onderneming het best klaar maakt voor de toekomst op het moment dat “bruin dat kan trekken”. En nu beleven we een hoogconjunctuur, dus je zou zeggen: nu is het de tijd! Maar oh oh, die weerbarstige werkelijkheid.

  Lees meer
 • Onderzoek succesfactoren samenwerking
  22-2-2018

  Onderzoek succesfactoren samenwerking

  Het vraagstuk van samenwerking is voor veel organisaties actueel en bovenal urgent. Dan gaat het niet alleen om de vraag in hoeverre samenwerking nodig of wenselijk is, maar vooral ook de vraag hoe samenwerking succesvol kan worden gemaakt en gehouden. Veel bestuurders en managers ervaren dat deze opgave, die pas start als de samenwerking formeel een feit is, minstens zo groot is als de puzzel aan de voorkant. Ingesleten patronen en overtuigingen bij de samenwerkingspartners blijken hardnekkig en de ‘stip op de horizon’ is niet altijd scherp te houden. Daar komt bij de dat het ‘maatschappelijke klimaat’ betreffende samenwerking best wel ruw is.

  Lees meer
 • WagenaarHoes benoemd tot CMC Firm
  21-2-2018

  WagenaarHoes benoemd als CMC Firm

  ICMCI heeft drie Nederlandse bureaus benoemd als CMC Firm. Naast Andersson Effers Felix en JBR is ook ons kantoor WagenaarHoes benoemd. Wij zijn samen de eerste drie CMC gecertificeerde bureaus in Nederland.

   

  Lees meer
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2018
  21-2-2018

  Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Alinda van Bruggen

  Weet u al wat u gaat stemmen op 21 maart? U gaat toch wel stemmen? Door de decentralisaties in het sociaal domein, en met de Omgevingswet in aantocht, is de invloed die de gemeente op kerndomeinen van ons leven kan uitoefenen fors uitgebreid. Gelukkig hebben we zelf een stem in het lokaal bestuur dat daaraan invulling geeft.

  Lees meer
 • Gemeenteraadsverkiezingen en verbonden partijen
  17-2-2018

  Gemeenteraadsverkiezingen en verbonden partijen

  Harry ter Braak

  Op 21 maart gaan we allemaal naar de stembus. Daarna volgen in alle gemeenten de onderhandelingen voor de nieuwe colleges van B&W. Het thema verbonden partijen speelt daar nauwelijks of geen rol in.

  Lees meer
 • De Omgevingswet en de rol van de raad
  6-2-2018

  De Omgevingswet en de rol van de raad

  Alinda van Bruggen

  Tientallen gemeenteraden namen in 2017 deel aan een workshop Raad in Beraad: interactieve workshops, verzorgd door WagenaarHoes in opdracht van BZK, over de rolneming als raadslid en raad in veranderende verhoudingen. Veel raden kozen ervoor om daarbij in te zoomen op de rol van de raad bij de naderende Omgevingswet. Onderstaande aandachtspunten zijn gebaseerd op de inzichten die in de workshops naar voren kwamen.

  Lees meer
 • Zes adviezen voor een krachtige raad in nieuwe verhoudingen
  23-1-2018

  Zes adviezen voor een krachtige raad in nieuwe verhoudingen

  Alinda van Bruggen

  Tientallen gemeenteraden namen in 2017 deel aan een workshop Raad in Beraad: interactieve workshops, verzorgd door WagenaarHoes in opdracht van BZK, over de rolneming als raadslid en raad in veranderende verhoudingen. Onderstaande adviezen zijn gebaseerd op de inzichten die in de workshops naar voren kwamen.

   

   

  Lees meer
 • Op weg naar een nieuwe raadsperiode, gemeentelijke verkiezingen in zicht.
  18-12-2017

  Op weg naar een nieuwe raadsperiode, gemeentelijke verkiezingen in zicht.

  Harry ter Braak

  Op 21 maart 2018 zijn er in (bijna) heel Nederland gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent ook dat er veel nieuwe spelers de politiek/bestuurlijke arena zullen betreden. Niet alleen zullen veel gemeenteraadsleden nieuw in het politieke vak stappen, maar na collegevorming zijn er ook veel nieuwe wethouders te verwachten. En kijkend naar de afgelopen periode zijn er ook heel wat wethouders afgetreden (gemiddeld zo’n 200 per jaar, aldus de VNG). Hun opvolgers zijn, indien ze continueren, dus vaak relatief kort in functie. Uit een recente peiling bleek dat veel lokale politici met veel enthousiasme aan de slag gaan in hun gemeente, maar dat de weerbarstige praktijk soms ook ingewikkeldheid met zich brengt. Het aanvankelijke enthousiasme slaat soms om in frustratie en onbegrip... 

  Lees meer
 • Perspectieven op goede informatie
  14-12-2017

  Perspectieven op goede informatie

  Harry ter Braak

  Goede informatie krijgen in een tijd van overvloed vraagt veel van mensen en organisatie. Strikwerda en ten Wolde bespreken integriteit en adviseren commissarissen en bestuurders over de realisatie ervan in organisaties. De Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid adviseert over een succesvolle ontwikkeling van de digitalisering bij de overheid. Franssen en Arets bieden een maturiteitsmodel voor management control in situaties waarin organisaties het beheer op orde willen houden en innoveren tegelijkertijd.

  Lees meer
 • Sfeerimpressie Inspiratiedag 16 november 2017
  4-12-2017

  Sfeerimpressie Inspiratiedag 16 november 2017

  Terugblik op de inspiratiedag voor gemeenten.

  Lees meer
 • Zelforganisatie: ziet u ze wel eens vliegen?
  8-11-2017

  Zelforganisatie: ziet u ze wel eens vliegen?

  Paul Geertsema

  Heeft u ze wel eens gezien, die prachtige zwermen spreeuwen die tegen het vallen van de avond sierlijk door de lucht bewegen? Als ik ze zie vliegen krijgt de uitspraak het geheel is meer dan de som der delen voor mij een diepere lading. Maar welke organisatie is te herkennen in de zelforganiserende zwermen? En in welke mate is de parallel te trekken met zelforganisatie binnen organisaties?

  Lees meer
 • Met de stroom mee of tegen de stroom in?
  27-9-2017

  Met de stroom mee of tegen de stroom in?

  Harry ter Braak

  Het tweede lustrumcongres van de Vereniging van Commissarissen en Toezichthouders Erasmus vond van 20 tot 22 september in Rotterdam plaats met de titel "met de stroom mee of tegen de stroom in". Harry ter Braak begeleidde de conferentie als voorzitter en facilitator van de vele discussies.

  Lees meer
 • Harry ter Braak onafhankelijk voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Delft
  12-7-2017

  Harry ter Braak

  Harry ter Braak wordt de onafhankelijk voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Delft met ingang van 1 augustus 2017. De raad geeft advies aan het college van burgemeesters en wethouders in Delft. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het Sociale Domein. Dat zijn: De Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. De adviesraad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd. Bij ieder advies kijkt de adviesraad door de ogen van de Delftse burgers. Daarbij baseren zij zich op informatie van Delftenaren, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals.

  Lees meer
 • Controller Bestuur en Woningwet
  6-7-2017

  Het SOM Seminar Controller, Bestuur en Woningwet

  Harry ter Braak

  De dagvoorzitter Goos Minderman opent de dag met de prikkelende vraag of wij in Nederland het wel goed doen in het middenveld? Wij hebben de stichtingsvorm zonder aandeelhouders die richting geven. Dus waar zit de dynamiek in de organisatie die zorgt dat het goed loopt? En wanneer weten we dat het goed gaat? Dit zijn de vragen waar de controlfunctie zich mee bezig houdt. Minderman schetst het tijdperk van decentralisatie waarin de organisaties, en dus ook de controller, acteren. Netwerken worden belangrijker, risico’s en kosten worden steeds meer gedeeld, de informatiehuishouding over sectoren heen geeft een andere dynamiek en organisaties zijn minder top down wat vraagt om een interactieve manier van plannen.  Minderman ziet de controller geconfronteerd worden met nieuwe vragen, nieuwe ontwikkelingen. De vraag is hoe we vervolgens binnen die nieuwe dynamiek invulling geven aan de controllersfunctie? Hoe gebruiken we daarbij de unieke vaardigheden die de controller heeft zoals het cyclisch denken, het toetsen van de integriteit van de informatievoorziening en de toets op de doelmatigheid? In het programma van dit seminar delen de sprekers hun inzichten en ervaringen vanuit verschillende invalshoeken rondom deze kernvragen.

   

  Lees meer
 • De rechtstaat, de gezondheidszorg en veranderen als spel
  6-7-2017

  De rechtstaat, de gezondheidszorg en veranderen als spel

  Harry ter Braak

  Ferdinand Grapperhaus geeft zijn visie op de afbrokkeling van de rechtstaat en biedt het medicijn voor herstel in de "Rafels aan de rechtsstaat". Adjiedj Bakas beschrijft in "Ziel in de zorg", hoe technologische revoluties en nieuw burgerschap leiden tot een vernieuwde zorgbranche. Jaap Boonstra ontwikkelt het idee van het spelconcept met 25 mede auteurs hoe "Veranderen van maatschappelijke organisaties" succes kan hebben, en biedt praktische concepten en inspirerende praktijk verhalen.

  Lees meer
 • Het European Institute of Public Administration
  28-6-2017

  Het European Institute of Public Administration

  Harry ter Braak

  Het European Institute of Public Administration is een leidend centrum voor Europese integratie en public management, opgericht in 1981 en gezeteld in Maastricht. Behalve bijvoorbeeld de opleidingen (met 12.000 deelnemers jaarlijks) die het over Europa en haar instituties organiseert, organiseert het instituut ook om de twee jaar een Europees Public Sector Award voor innovatieve projecten op landelijk, regionaal en lokaal niveau. De projecten zijn vaak zeer de moeite waard. Voor diegenen die zich willen oriënteren op wat Europa te bieden heeft en willen leren hoe je je het beste kan bewegen in Europa is veel kennis te halen bij EPSA. Met de prijs wil men de beste en meest innovatieve en efficiënte overheden (en diens bestuurders en managers) bij elkaar brengen en ertoe bijdragen dat hun innovaties erkend, gewaardeerd en verspreid worden en anderen er van kunnen leren.

  Lees meer
 • Omgevingswet en het schaap met vijf poten
  10-5-2017

  Omgevingswet en het schaap met vijf poten

  Alinda van Bruggen

  De nieuwe Omgevingswet wordt naar verwachting in 2019 van kracht. Een wetgevingsoperatie die zeer ingrijpend is voor alle overheden, al gaan er niet – zoals in 2015 in het sociaal domein - ook grote nieuwe budgetten over. Maar wel: veel ruimte voor gemeenten om te bepalen hoe zij zich tot de inwoners gaan verhouden en stevige financiële consequenties als het om grondbeleid gaat. Daarop goed voorbereiden vraagt om alleskunners. Of… ? 

  Lees meer
 • Bipolair organiseren
  9-5-2017

  Bipolair organiseren

  Cees Paardekooper

  Bij het structureren van organisaties komt het aan op het kiezen van een spanningsboog die behulpzaam is bij het realiseren van de strategie. Binnen een organisatie zonder gestructureerde spanningsboog zullen andere tegenstellingen sluipend hun kans krijgen, hetgeen veelal zal leiden tot concurrentie en competitie tussen divisies, directies, afdelingen. Het is aan het hogere management te sturen op spanningsbogen, en daarmij zijn meerwaarde te tonen. 

  Lees meer
 • Compliance en risicomanagement
  8-5-2017

  Compliance en risicomanagement

  Harry ter Braak

  In de huidige maatschappelijke context moeten organisaties zich steeds nadrukkelijker afvragen hoe het met hun compliance gesteld is. Men kan het risico gewoon niet lopen fouten te maken op straffe van serieuze boetes of misschien erger imagoschade. Het wettelijk kader vormt de minimale norm. Vanuit de maatschappelijke omgeving worden vanuit vele perspectieven verwachtingen met betrekking tot organisaties omhoog geschroefd. In de semi publieke sector als de volkshuisvesting zijn het b.v. de affaires geweest, als die bij Vestia en Rochdale, die met enige vertraging tot aangescherpte wetgeving hebben geleid. Shell kan er over mee praten als het b.v. om het opruimen van de Brent Spar of de oliewinning in Nigeria gaat. Niet alleen affaires als deze maar ook innovaties kunnen de aanleiding vormen om kritisch te zijn, risico’s in kaart te brengen en de compliance op orde te brengen.

  De wetgeving volgt traag op ongelukken die maatschappelijk opzien baren. Dat betekent dat het klassieke begrip compliance, waarbij het alleen om wetgeving gaat, te beperkt is. Wat betekent dat nu voor organisaties die goed voorbereid willen zijn op de toekomst.

  Lees meer
 • Vrijheid of veiligheid?
  12-4-2017

  Vrijheid of veiligheid?

  Paul Geertsema

  In dit fragment spreekt Ricardo Semler over de balans tussen enerzijds vrijheid en anderzijds veiligheid en zekerheid. Ook binnen organisaties maken mensen voortdurend keuzes in dit spanningsveld. Bijvoorbeeld: welke vrijheid ligt bij de professional? Welke begrenzing spreken we dan af? Deze afwegingen maken we bewust, maar ook onbewust. Juist in de onbewuste keuzes ligt een uitdaging voor leidinggevenden en professionals. Onzekerheid, onveiligheid en de kans op verlies hakt namelijk diep in op ons onderbewustzijn, met vaak minder rationele keuzes als gevolg.

  Lees meer
 • Drie perspectieven op samenwerking
  11-4-2017

  Drie perspectieven op samenwerking

  Harry ter Braak

  Bieuwe Geertsema bestudeerde voor dit proefschrift de financiële consequenties van gemeentelijke fusies en kwam tot zeer interessante conclusies over wat dit type samenwerking oplevert. Joseph Stiglitz bespreekt de Euro en geeft veel te denken over de Europese samenwerking en hoe je die kan verbeteren. Mark Hernman bespreekt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden in ondernemingen en levert met dit proefschrift boeiende aanwijzingen om de samenwerking in organisaties beter te regelen.

  Lees meer
 • Publiek Denken
  22-3-2017

  Publiek Denken

  Harry ter Braak

  We leven in een spannende tijd, waarin zich allerlei nieuwe mogelijkheden op het vlak van automatisering en informatisering van analoog naar digitaal, aandienen en de samenleving daarmee onder druk zet. Is het gif of medicijn? Het benoemen van de belangrijkste onderliggende vraagstukken, is opgave nummer 1. Wat kan de mens aan en hoe gaat deze er mee om? De behoefte er wat van te gaan vinden, lijkt inmiddels plek op de agenda te krijgen. Het beantwoorden van die vraag vereist leiderschap. Leiderschap dat gevoel heeft voor waar het heen kan gaan, herkent welke waarden onvermijdelijk onder druk komen en is in staat daar invloed op uit te oefenen. Leiderschap dat herkent dat transparantie en informatiedeling mensen ruimte biedt zelf meer verantwoordelijkheid te nemen om te bouwen aan een samenleving waar plek is voor iedereen en niet inzet om zich zelf, ten koste daarvan, persoonlijk te verrijken. Voor bestuurders en managers ligt er een forse opgave echt leiderschap te tonen.

  Lees meer
 • Maak verschil in Noordoost Fryslân
  14-3-2017

  ‘Maak verschil’ in Noordoost Fryslân

  In de zomer van 2016 zijn zes proeftuinregio’s ‘Maak verschil’ gestart. Rijk, provincie, gemeenten, onderwijs en ondernemers experimenteren daarin met regionaal-economische samenwerking. WagenaarHoes begeleidde in Noordoost Fryslân een bijeenkomst met de gemeenteraden. Hoe zien zij hun rol in deze samenwerking?

  Lees meer
 • Een bijzondere kijk op de wereld
  23-2-2017

  Een bijzondere kijk op de wereld

  Harry ter Braak

  Dit keer heb ik er voor gekozen boeken te recenseren die een wat andere kijk op de werkelijkheid bieden. Maar dat vraagt ook een andere manier van (be)sturen en daarom zijn ze interessant. Dan Ariely laat zien dat we allemaal liegen en daar wel mee doen. Gyuri Vergouw beschrijft waarom mensen vreemde wezens zijn, maar zichzelf in gekte en irrationaliteit lijken te overtreffen als ze samenkomen in organisaties. Voor managers en controllers bieden zij beide wetmatigheden, waar zij hun voordeel mee kunnen doen. Joost Spithoven wil inspireren en naar een andere wereld, waarin we voortdurend investeren in die mensen om er samen gelouterd uit te komen.

  Lees meer
 • ‘Ede volledig digitaal’ vergt andere organisatie I&A'
  22-2-2017

  ‘Ede volledig digitaal’ vergt andere organisatie I&A'

  Harry ter Braak

  Hoe stuur je een groot aantal digitaliseringsinitiatieven op een voor iedereen bevredigende manier aan, zonder grip te verliezen op het portfolio aan ICT-projecten? Ede koos voor een ‘cluster-model’, dat samen met nieuwe projectbeheersoftware het prioriteren makkelijker en transparanter maakt.

   

  Lees meer
 • Voorschoten in nood vraagt eigen inwoners om oplossingen
  16-2-2017

  Voorschoten in nood vraagt eigen inwoners om oplossingen

  Harry ter Braak mag vanuit WagenaarHoes de raad en het college op de achtergrond helpen de financien weer onder controle te krijgen bij het maken van een herstelplan.

  Lees meer
 • Strategische heroriëntatie AQUON
  8-2-2017

  Strategische heroriëntatie AQUON

  Harry ter Braak

  De gemeenschappelijke regeling AQUON is een instituut voor laboratoriumonderzoek en -advies dat haar producten en diensten levert aan negen waterschappen. Enkele jaren na oprichting is geconcludeerd dat het ontbrak aan een gemeenschappelijk toekomstbeeld. WagenaarHoes heeft de noodzakelijke heroriëntatie op de strategie van AQUON begeleid. Achter de heroriëntatie op de strategie kwam de noodzaak de governance te verbeteren tevoorschijn. 

  Lees meer
 • Regelvermogen van wijkteams
  1-2-2017

  Regelvermogen van wijkteams

  Sociale wijkteams hebben in veel gemeenten een centrale rol gekregen in de uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein. Hoewel in taak, vorm en omvang grote verschillen bestaan tussen gemeenten, zijn de meeste in het leven geroepen om met de cliënt integrale en passende oplossingen voor een breed palet aan problemen te vinden. Veel gemeenten zijn goed op weg met hun wijkteams, wat een grote prestatie genoemd mag worden. Echter, alle betrokkenen zitten nog middenin een groot leerproces waarin nog veel doorontwikkeling mogelijk is. In het kader van zijn afstudeerscriptie heeft Erik Koopman onderzoek gedaan naar hoe het gesteld is met de slagvaardigheid en het probleemoplossend vermogen van de wijkteams in de Gemeente Almelo, en waar mogelijkheden voor doorontwikkeling liggen. In dit artikel zullen enkele van deze bevindingen worden gedeeld.

  Lees meer
 • De 'street-level bureaucrat' aan het roer
  31-1-2017

  De 'street-level bureaucrat' aan het roer

  De uitvoerende professional, of ‘street-level bureaucrat’, zoals Michael Lipsky het ruim 35 jaar geleden voor het eerst noemde, heeft een onmisbare rol in het openbaar bestuur. Beleid dat wordt bedacht achter een bureau of in de politieke arena, krijgt pas vorm en waarde als de ‘street-level bureaucrat’ ermee aan de haal gaat. Desondanks staat in het ‘harkje’ de uitvoering steevast onderaan en wordt het werk van de professional aan banden gelegd door beleidsmakers, controllers, managementteamleden enzovoort.

  Lees meer
 • Passend onderwijs zoekt passende governance
  17-1-2017

  Passend onderwijs zoekt passende governance

  Alinda van Bruggen

  Veel samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn verrassend goed op weg met het realiseren van een dekkend regionaal ondersteuningsaanbod. De bedoeling heeft prioriteit gekregen. De besturing van de samenwerking levert echter gaandeweg meer hoofdbrekens op. Vooral het inrichten van een adequate scheiding van bestuur en toezicht blijkt lastig en vraagt om maatwerk.

  Lees meer
 • Systeemleren aan de hand van casuïstiek
  20-12-2016

  Systeemleren aan de hand van casuïstiek

  Wethouders Sociaal domein van grote en kleine gemeenten  en vertegenwoordigers van Rijk  en VNG bespreken aan de Strategische Casustafel periodiek  casussen uit de gemeentelijke praktijk waarin de gewenste aanpak schuurt met wet- en regelgeving. Doel daarvan is systeemleren: het identificeren van mogelijke verbeterpunten in het systeem en het vinden van oplossingen daarvoor.

  Lees meer
 • Effectief omgaan met incidenten
  18-11-2016

  Effectief omgaan met incidenten

  Alinda van Bruggen

  Gemeenteraadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Er wordt veel van hen gevraagd. Dat geldt in het bijzonder als zich incidenten voordoen waarbij publieke onrust ontstaat. Bijvoorbeeld in het sociaal domein, rond immigratie, in het fysieke domein of op andere vlakken met een grote impact in de samenleving.  Om raadsleden te ondersteunen en hun positie te verstevigen is het aanbod om de komende tijd lokaal en regionaal simulatiebijeenkomsten te organiseren.

  Lees meer
 • Raad in beraad
  18-11-2016

  Gesprekstafels over de raadspraktijk

  Alinda van Bruggen

  Gemeenteraadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Er wordt veel van hen gevraagd. Onder meer door de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten als gevolg van onder meer de decentralisaties en door veranderende verhoudingen en verwachtingen tussen burgers en gemeente. Om raadsleden daarin te ondersteunen en hun positie te verstevigen worden lokaal en regionaal bijeenkomsten voor raadsleden aangeboden. 

  Lees meer
 • Verbonden partijen: toekomstvast besturen
  18-10-2016

  Verbonden partijen: toekomstvast besturen

  In onze complexe netwerksamenleving hebben organisaties elkaar nodig om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Deze constatering laat onverlet dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de huidige manier waarop verbonden partijen worden aangestuurd. Deze vraagtekens hoeven geen diskwalificatie te zijn, aldus Harry ter Braak. Maar ze betekenen wel dat veel meer aandacht nodig is voor het
  inrichten van good governance. Meer lezen

  Lees meer
 • omgevingswet
  22-9-2016

  Omgevingswet

  De omgevingswet biedt alle overheden zeer interessante kansen. Centraal staat de ambitie de kwaliteit van de leefomgeving, de gezondheid en de veiligheid te verbeteren met het oog op een duurzame ontwikkeling. De bedoeling is erg goed, de opgave niet simpel. Om een meer samenhangende, integrale benadering van het omgevingsbeleid te realiseren zijn vele veranderingen nodig. Maar dan kan de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak met een versnelde, verbeterde besluitvorming binnen handbereik komen.

  Lees meer
 • Incidentmanagement
  15-9-2016

  Incidentmanagement

  Een vermist kind, een jong meisje dat wordt gedwongen tot prostitutie, mishandeling van een demente bejaarde: vreselijke incidenten waar elke gemeente mee te maken kan krijgen. Hoe ga je daarmee om en hoe communiceer je met inwoners? Om deze en andere vragen te beantwoorden, bood het ministerie van BZK in 2015 en 2016 gemeenten een simulatiesessie aan om veilig te oefenen met reële incidenten (incidentmanagement) in het sociaal domein. WagenaarHoes verzorgde een deel van deze sessies (lees verder)

  Lees meer
 • CESD Centrum voor evaluatiestudies sociaal domein
  27-7-2016

  CESD - centrum voor evaluatiestudies sociaal domein

  Alinda van Bruggen

  Verloopt de transformatie in het sociaal domein in de gewenste richting en het gewenste tempo? Zijn er onverwachte en ongewenste neveneffecten? Wat kan er beter en wat is daarvoor nodig? Kunnen we voldoende sturing geven en zijn we daarin effectief?

  Lees meer
 • Vacatures
  28-6-2016

  Vacatures

  WagenaarHoes is op zoek naar senior organisatieadviseurs en organisatie adviseurs. CV en motivatiebrief kunnen worden gestuurd aan secretariaat@wagenaarhoes.nl, daarna wordt er telefonisch contact opgenomen over het vervolg.

   

  Lees meer
 • De raad voor het Openbaar Bestuur
  17-2-2016

  'Wisselwerking' vraagt andere houding en vaardigheden

  De raad voor het Openbaar Bestuur heeft met haar advies “Wisselwerking, naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking” de goede snaar geraakt. De gemeenteraad kan veel meer bereiken in samenwerkingsverbanden dan ze denkt. Maar dat vraagt wel dat gemeenteraden,colleges en ambtelijke organisatie anders naar die verbanden kijken. Het handelingsrepertoire van gemeenten in samenwerkingsverbanden is veel groter dan vaak gedacht. Het probleem wordt meestal bij de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de gedwongen samenwerking gezocht, maar daar zit het niet. Ons onderzoek toonde al ruim een jaar geleden aan dat vanuit een andere houding naar samenwerkingsverbanden gekeken moet worden. In masterclasses en trainingen hebben we betrokkenen kunnen laten ontdekken en overtuigen dat de gemeente meer kan dan ze denkt. Het vraagt wel een meer bijdetijdse manier van kijken, die past bij de netwerksamenleving en een andere organisatie van de ondersteuning.(http://www.rob-rfv.nl/documenten/advies_wisselwerking.pdf)

  Lees meer
 • Voortgangsbericht Tafel Casuïstiek
  16-2-2016

  Lerend organiseren met de bedoeling voorop.

  Alinda van Bruggen

  De grote opgave in het sociaal domein, na de transitie van taken van Rijk naar gemeenten, is om de uitvoeringsprincipes van maatwerk, integraliteit en eigen kracht vorm te geven binnen een beheersbaar stelsel. De Tafel Casuïstiek, die in 2015 is gestart en in 2016 wordt voortgezet, werken gemeenten en Rijk samen op basis van casussen uit de praktijk, aan verbetering van het systeem. Een twintigtal betrokken wethouders sociaal domein, onder voorzitterschap van Janny Bakker (Huizen) is op zoek naar nieuwe ruimte en betere oplossingen voor casussen uit de eigen praktijk. Zij worden daarbij ondersteund door een kernteam vanuit BZK en VNG en een ambtelijk expertteam vanuit verschillende departementen. Lees verder.

   

  Voor meer informatie verwijzen we u naar deze link.

  Lees meer
 • Doen is het nieuwe werken
  10-11-2015

  Doen is het nieuwe werken

  Harry ter Braak

  De formateurs mevrouw G. Siner-Sir en de heer H.J.M. ter Braak hebben hun eindverslag met de titel ‘Doen is het nieuwe werken’ aan de gemeenteraad van Oude IJsselstreek aangeboden.


  Hiermee is een einde gekomen aan het formatieproces. Tussen de drie partijen Lokaal Belang, CDA en VVD  is tijdens het formatieproces in een prettige sfeer  een helder resultaat geboekt. Het resultaat staat verwoord in het eindverslag dat is bijgevoegd en te downloaden via http://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2015/11-november/20:00

  Lees meer
 • Weerbare gemeenten
  15-10-2015

  Weerbare gemeenten

  Peter van Essen

  Hennepteelt, synthetische drugs, illegale activiteiten van Motorclubs en nog enkele andere strafbare feiten staan in Zuid Nederland volop in de belangstelling. De gemeenten zijn zich bewust dat een aantal vormen van criminaliteit meer dan gemiddeld voorkomt en voor problemen in de samenleving zorgt. Het strafrecht waar criminaliteit doorgaans mee wordt bestreden, is een te beperkte noemer om ondermijnende criminaliteit mee op te lossen. De kern van ondermijnende criminaliteit ligt in het feit dat criminelen op gezette tijden afhankelijk zijn van acties in of door de bovenwereld. De overheid heeft mogelijkheden om dit te voorkomen dan wel tegen te gaan. Steeds meer gemeenten zijn zich hier van bewust en proberen een aanpak te ontwikkelen. De opgave voor gemeenten is niet om criminaliteit te gaan bestrijden. Dat is het domein van OM en politie die zich daarbij van het strafrecht bedienen. De opgave voor gemeenten is om een weerbare overheid te zijn, die gelijke kansen biedt en verplichtingen oplegt aan een ieder die in de gemeente werkt of woont. De gemeentelijke organisatie is er op gericht misbruik te voorkomen en om daar waar het toch optreedt, tegen te gaan. Zij kan daarbij het eigen, brede instrumentarium inzetten.

  Lees meer
 • Tafel Casuïstiek
  28-9-2015

  Tafel Casuïstiek

  Alinda van Bruggen

  Op 10 september startte de Tafel Casuïstiek, een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van BZK en wethouders Sociaal domein. Tijdens de Tafel Casuïstiek brengen wethouders situaties ter sprake, waar hun inwoners en zij zelf tegenaan lopen binnen het sociaal domein en die mogelijk te wijten zijn aan weeffouten in het systeem. Doel van het project is het identificeren van belemmeringen voor gekanteld werken en waar mogelijk het realiseren van oplossingen, in de lokale werkwijze en waar dat nodig en mogelijk is, in landelijke regelgeving. De eerste Tafel Casuïstiek heeft inmiddels plaatsgevonden in Utrecht. Er waren wethouders aanwezig uit Utrecht, Apeldoorn, Almere, Venray, Geldrop Mierlo, Meppel en Westerveld. Ook was er ambtelijke ondersteuning vanuit de ministeries die het dichtst betrokken waren bij de ingebrachte casuïstiek en vanuit de VNG. Alinda van Bruggen en Peter van Essen begeleiden dit project.

   

  Lees meer
 • Boeken over besturing in perspectief
  16-9-2015

  Besturing in perspectief

  Harry ter Braak

  Er wordt veel geschreven over de besturing van allerlei (semi)publieke organisaties. Boers en Brongers maken de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen inzichtelijk. De vereniging van griffiers werkt de grip op samenwerking uit en de WRR maakt de noodzaak van de inzet van derden in de governance van semipublieke organisaties bespreekbaar. Voor managers en controllers die bij willen houden wat er zich op dit vlak ontwikkelt, literatuur die niet over het hoofd gezien mag worden.

  Lees meer
 • Nieuwe simulatie Sturen op transformatie sociaal domein
  16-9-2015

  Nieuw simulatie-aanbod voor raadsleden, portefeuillehouders en ambtelijke kernspelers:

  Alinda van Bruggen

  De transitie van de nieuwe en omvangrijke taken in het sociaal domein naar gemeenten is beter verlopen dan velen hadden verwacht, dank zij grote inzet van velen. Maar dit is pas het begin. Gemeenten en zorgaanbieders zijn volop bezig met de transformatie. Het doel van de decentralisatie van taken naar de gemeente was en is immers om het anders en beter te gaan doen. Maar hoe stuurt u eigenlijk op die transformatie? Heeft u een helder beeld waar het naar toe moet, wie dat moet doen en hoe u kunt zien of het goed gaat? En stuurt u wel samen in dezelfde richting? Wat is de goede balans tussen sturen en ruimte geven als het gaat om transformatie? En welke rol kan de gemeente daarin spelen? Vragen die sterk bepalend zijn voor waar uw gemeente in 2018 staat. Om u, als portefeuillehouder, raadslid of ambtelijke kernspeler te ondersteunen bij het vinden van uw eigen antwoorden op deze vragen heeft de VNG een nieuw aanbod: een simulatie, ontwikkeld door WagenaarHoes, over sturen op transformatie in regionaal verband.

  Lees meer
 • Gemeente Bernheze neemt besluit over de bestuurlijke toekomst
  17-7-2015

  Gemeente Bernheze neemt besluit over de bestuurlijke toekomst

  Vanaf december 2014 heeft WagenaarHoes Organisatieadvies de gemeente Bernheze ondersteund bij het komen tot een visie op de bestuurlijke toekomst.

  Lees meer
 • Bestuurlijk incidentmanagement sociaal domein
  17-7-2015

  Bestuurlijk incidentmanagement sociaal domein

  WagenaarHoes verzorgde in opdracht van het Ministerie van BZK, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Wethoudersvereniging zes regionale bijeenkomsten voor burgemeesters en portefeuillehouders over incidentmanagement in het sociaal domein. 

  Lees meer
 • Verbonden partijen: toekomst besturen
  1-7-2015

  Verbonden partijen: toekomstvast besturen

  Harry ter Braak

  Verbonden partijen vervullen steeds vaker een belangrijke rol voor gemeenten. Gemeenteraden zijn ontevreden over de mogelijkheden invloed uit te oefenen. De focus ligt daarbij vaak op het beheersen van risico’s en verbeterd opdrachtgeverschap. Bij onderzoek naar de praktijk blijkt de rol van eigenaar onderschat te worden. De eigenaar is als eerste verantwoordelijk voor de duurzaam adequate governance en daar zijn andere  belangen in het geding, soms strijdig met die van de opdrachtgever. Dat krijgt te weinig de aandacht. Lees meer

  Lees meer
 • Jeugdhulpregio’s geven weinig aandacht aan managen risico’s
  17-6-2015

  Jeugdhulpregio’s geven weinig aandacht aan managen risico’s

  De transities in het jeugdhulpstelsel hebben de gemeenten voor flinke uitdagingen gesteld. Men moest in korte tijd een nieuw en voor velen onbekend beleidsterrein zien te organiseren, terwijl een efficiencykorting van tot wel 40% werd opgelegd. Omdat een regionale organisatie op een aantal terreinen efficiënter is, en om capaciteit en kennis te bundelen, zijn in het hele land regionale samenwerkingsverbanden opgezet. Hoewel de verbanden sterk verschillen in (juridische) vorm, grootte en takenpakket, komen ze wel grotendeels voor dezelfde risico’s te staan. Hoe wordt gehandeld wanneer een gecontracteerde zorgaanbieder failliet gaat? Wat als er capaciteitstekorten optreden? Hoe kan de democratische legitimiteit gewaarborgd worden als de uitvoering verder van de gemeenteraad komt te staan? En wat moet er gebeuren als de gemaakte kostenvereveningsafspraken niet tot voldoende lokale inzet aanzetten?

   

  Lees meer
 • 5 lessen over het sociaal domein
  19-5-2015

  Open deuren of eyeopeners?

  Alinda van Bruggen

  Sinds eind 2013 hebben wij – deels in opdracht van de VNG - met een groot aantal portefeuillehouders, raden en betrokken ambtenaren simulaties gedaan over hun rol in het sociaal domein.  Met bestuurders uit meer dan 80 gemeenten verkenden wij zo de vraagstukken en dilemma’s die zij in hun eigen lokale en regionale situatie kunnen gaan tegenkomen. Elke simulatie leverde een groot aantal leerpunten op voor de deelnemers: over de (uit-)werking van het door hen ingerichte systeem, over eventuele blinde vlekken, maar ook over de effecten van hun eigen gedrag en manier van kijken. Vaak indringende leerpunten, doordat de setting en de casussen op de eigen situatie toegesneden zijn.

  Lees meer
 • Hordes in de praktijk van wijkteams
  25-3-2015

  Hordes in de praktijk van wijkteams

  Paul Geertsema

  De magische datum van 1-1-2015 is gepasseerd, de transities in het sociaal domein zijn een feit. Hoe gaat het nu in de praktijk? Ik heb de afgelopen maanden bij meerdere wijkteams mogen meekijken en een aantal dingen valt mij op.

  Lees meer
 • Strategie en repertoire zorgaanbieder
  8-3-2015

  Zorgaanbieder koersvast in samenspel met gemeente

  De Raad van Bestuur van een grote zorgaanbieder heeft ons gevraagd te helpen om het bestuur, de teamleiders en managers alert te maken op de dynamiek en spanningsvelden waarin zij in de nieuwe verhoudingen rond te WMO moeten acteren en op het repertoire dat daarin kan helpen.

  Lees meer
 • Bestuurlijke sensitiviteit
  20-2-2015

  Ambtenaren en bestuurders in goed samenspel

  Onze training bestuurlijke sensitiviteit leert ambtenaren en bestuurders wat nodig is voor het goede samenspel dat de organisatie succesvol maakt.

  Lees meer
 • Werken in wijkteams
  19-2-2015

  Simulatie Werken in wijkteams

  Het sociale wijkteam of gebiedsteam heeft in veel gemeenten een prominente rol gekregen in het sociaal domein. Het succes van de nieuwe werkwijze, van de integrale benadering en de transformatie begint in veel gevallen bij het wijkteam. Het is vaak nog spannend hoe de werkprocessen en afstemming met andere partijen in de praktijk zullen werken. Om die onzekerheid te verkleinen, om werkwijzen en afspraken te toetsen en om samen te kunnen oefenen met complexe situaties voordat die werkelijkheid zijn, kan een simulatie veel bijdragen.

  Lees meer
 • Innovatie in het sociaal domein
  27-1-2015

  Innovatie in het sociaal domein

  De transitie is een feit: de drie grote decentralisaties zijn formeel klaar. Maar dat is pas het begin. De transformatie die nodig is in het sociaal domein moet nog plaatsvinden. Op het KING-jaarcongres verzorgde WagenaarHoes de workshop Van transitie naar transformatie: effectief sturen op innovatie in en buiten de gemeentelijke organisatie.

  Lees meer
 • WH bij beste dienstverleners '14
  22-12-2014

  Beste dienstverleners bestuur en organisatie

  Aan het eind van het jaar is het de tijd van de lijstjes. Wij zijn blij dat in het lijstje voor beste dienstverleners voor de overheid, WagenaarHoes op nummer 2 is geëindigd in de categorie Bestuur en organisatie. Onder overheidsprofessionals is onze dienstverlening gewaardeerd met een 7,7.

  Lees meer
 • Simulatie gebiedsteams
  12-12-2014

  Sociale wijkteams en gebiedsteams klaar voor de start

  Overal in het land bereiden gebiedsteams of sociale wijkteams zich voor op de rol die zij per 1 januari 2015 gaan vervullen. Voor veel teamleden (en projectleiders) is het nog spannend hoe de werkprocessen en afstemming met andere partijen in de praktijk zullen werken. Om die onzekerheid te verkleinen en om samen te kunnen oefenen met complexe situaties voordat die werkelijkheid zijn, kan een simulatie veel bijdragen.

  Lees meer
 • Decentralisaties in uitvoering
  28-11-2014

  Decentralisaties in uitvoering

  Op 13 november vond het congres Decentralisaties in Uitvoering plaats in het WTC in Rotterdam. Meer dan 1000 deelnemers lieten zich inspireren door verschillende programmaonderdelen. Alinda van Bruggen en Paul Geertsema verzorgden met Koen Rijks van Impegno de deelsessie Gezamenlijk en transformerend opdrachtgeverschap.

  Lees meer
 • Rolneming bestuurders PO
  27-11-2014

  ‘Rolneming’ als bestuurder in het primair onderwijs

  Bestuurders in het primair onderwijs ontmoetten elkaar dit najaar bij WagenaarHoes voor een goed gesprek over het thema rolneming. Hoe bereik je als bestuurder dat de mensen in je organisatie op een professionele manier hun rol nemen? Op zo’n manier dat het onderwijs voor leerlingen daar beter van wordt.

  Lees meer
 • Toezichthouders PO-raad
  10-11-2014

  Hoe toetst de toezichthouder het bestuurlijk vermogen?

  De PO-Raad organiseerde op 30 oktober een toezichthoudersconferentie.

  Lees meer
 • Masterclass erfgoed
  29-10-2014

  Conceptontwikkeling herbestemming erfgoed

  In opdracht van de Provincie Overijssel organiseert WagenaarHoes in november en december 2014 een masterclass over conceptontwikkeling bij de herbestemming van erfgoed.

  Lees meer
 • Decentralisaties sociaal domein
  30-9-2014

  Samen aan het werk om het sociaal domein te transformeren

  Gaan gemeenten en zorgaanbieders het redden, of ontstaan er na 1 januari grote problemen in de jeugdzorg? De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg heeft haar zorgen uitgesproken over de gevolgen van de onzekerheid waarin veel zorgaanbieders nog verkeren ten aanzien van de contractering door gemeenten.

  Lees meer
 • Simulatie voor raadsleden
  19-9-2014

  Opdrachtgeverschap en samenwerking sociaal domein

  De nieuwe en omvangrijke taken in het sociaal domein hebben grote consequenties voor uw gemeente en dus ook voor u als raadslid. Om u daarop voor te bereiden heeft de VNG een nieuw aanbod ontwikkeld: een levensechte simulatie op regionaal niveau voor raadsleden.

  Lees meer
 • Advies Oude IJsselstreek
  4-7-2014

  Advies aan gemeente Oude IJsselstreek

  Harry ter Braak heeft op verzoek van de fracties Lokaal Belang GVS en CDA Oude IJsselstreek een inventarisatie gemaakt van de ontstane politieke situatie in de gemeente Oude IJsselstreek. Afgelopen maandag heeft hij zijn advies voorgelegd in een gezamenlijke fractievergadering.

  Lees meer
 • Simulatie jeugdhulp
  26-6-2014

  Simulatie bestuurlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

  Op dinsdagmiddag 17 juni 2014 namen ruim 50 gemeentebestuurders deel aan het VNG-deelcongres over de nieuwe gemeentelijke taken ten aanzien van de jeugdhulp en het daarbij behorende bestuurlijk opdrachtgeverschap.

  Lees meer
 • Woningcorporaties
  23-6-2014

  Corporaties lijken verkeerde focus te ontwikkelen

  In onze advisering aan woningcorporaties zien we een toenemende vraag naar de ontwikkeling van een visie op de maatschappelijke betekenis (incl. verdienmodel), maar ook dat van het veranderende toezicht. WagenaarHoes heeft naast specifieke kennis van de sector, ervaring met stelsel- en samenwerkingsvragen in andere sectoren in het publiek domein (o.a. gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, waterschappen, onderwijs en bibliotheken).

  Lees meer
 • Rondetafel medezeggenschap
  2-6-2014

  De medezeggenschapsdialoog in crisistijd

  Op 23 mei vond een rondetafelbijeenkomst over medezeggenschap plaats over de uitkomsten van ons onderzoek naar de verandering in de dialoog en samenwerking  tussen ondernemingsraad en bestuurders ten tijde van crisis, inclusief de relatie met de achterban. Voorzitters van ondernemingsraden van verschillende organisaties wisselden onderling ervaringen uit vanuit de eigen motivatie om plaats te nemen in de OR en over actuele thema’s als herstructurering door de crisis.

  Lees meer
 • Gemeente Weesp
  27-5-2014

  Nieuwe opdracht bij gemeente Weesp

  WagenaarHoes ondersteunt Gemeente Weesp bij het leiding en sturing geven aan organisatie-ontwikkeling in relatie tot gemeentelijke (her)positionering. Daan van der Spek gaat per 10 juni aan de slag als interim-gemeentesecretaris/algemeen directeur.

  Lees meer
 • Kanteling sociaal domein
  9-5-2014

  Kantelen zonder wankelen - het belang van stevige schoenen

  Het ‘keukentafelgesprek’ maakt furore. Zo kunnen we vaststellen na afloop van de goed bezochte slotconferentie van ‘De Kanteling’ op 25 maart 2014. Met dit project hebben VNG en BZK de afgelopen jaren de paradigmawisseling die met de Wmo is ingezet prominent geagendeerd en ook daadwerkelijk ondersteund.

  Lees meer
 • Burgemeestersblad
  9-5-2014

  Sturen op spanningsbogen

  In het Burgemeestersblad van april 2014 staat een artikel over de bijdrage die Harry ter Braak van WagenaarHoes heeft geleverd op de Lochemconferentie.

  Lees meer
 • Koninklijke onderscheiding Rob Wagenaar
  25-4-2014

  Koninklijke onderscheiding voor Rob Wagenaar

  Op 25 april 2014 is Rob Wagenaar, oprichter en associé van WagenaarHoes, Koninklijk onderscheiden in zijn woonplaats Utrechtse Heuvelrug. Rob is een entrepreneur, stimulator en gedreven persoonlijkheid.

  Lees meer
 • Sociaal domein: meer verdienen, minder verdelen
  24-3-2014

  Zoektocht naar nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid – meer verdienen, minder verdelen

  Cees Paardekooper

  Zo! De verkiezingen zijn achter de rug. De coalitiebesprekingen gaan van start. Het kabinet zal de komende maanden met verdere uitwerkingen komen hoe de decentralisaties verder vorm krijgen. En niet onbelangrijk: meer zekerheid (moeten) geven over de budgettaire kaders. Gemeentelijke organisaties en hun partners gaan op basis daarvan volgende stappen zetten in het complexe implementatieproces in het sociaal domein.

  Lees meer
 • Slim samenwerken in de gemeente van morgen
  7-2-2014

  Slim samenwerken in de gemeente van morgen

  WagenaarHoes Organisatieadvies en Native hebben tijdens de slim samenwerkendag van de VNG op 5 februari hun ideeën gepresenteerd over hoe de gemeente van morgen stabiele informatievoorziening kan realiseren in veranderende netwerken.
  Zie hiervoor www.slimsamenwerkendag.nl 

  Lees meer
 • Samenwerking sociaal domein
  5-2-2014

  Versterking opdrachtgeverschap en samenwerking sociaal domein

  De VNG en WagenaarHoes ondersteunen gemeenten bij het slim samenwerken op het sociaal domein. In een simulatie op regionaal niveau kun u de praktijk van het sociaal domein medio 2015 nu al verkennen. De simulatie wordt aangepast op uw eigen functie en speelt in op uw regionale setting. De kernthema's tijdens de simulatie zijn: goed (gedeeld) opdrachtgeverschap, succesvol samenwerken en lerend organiseren / lerende stelselontwikkeling.

  Lees meer
 • Samenwerking Dommelvallei
  31-1-2014

  Inwoners praten mee over samenwerking Dommelvallei

  De gemeenten Son en Breugel, Nuenen en Geldrop Mierlo denken actief na over de toekomst en betrekken daar actief burgers, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties bij. De gemeenschap bepaalt immers haar eigen dynamiek en ambities en daarmee haar identiteit. Het is goed dat gemeenten vanuit dat besef hun eigen rol willen definiëren en samenwerken met allen die actief willen zijn. Wagenaarhoes mag het proces helpen organiseren en ondersteunen.

  Lees meer
 • Goed onderwijs
  29-11-2013

  Goed onderwijs

  De kwaliteit van het onderwijs verbeteren, is een opgave waar veel scholen(koepels) voor staan. Wij ondersteunen door zowel de docenten in hun kracht te zetten als de meerwaarde van scholenkoepels te versterken.

  Lees meer