Terug naar Taal en verbeelding Blog sociaal domein

Sociaal domein: WagenaarHoes helpt organiseren en sturen vanuit veranderde uitvoeringsprincipes

Ons aanbod

16-2-2015

In het sociaal domein voltrekt zich een ingrijpende transformatie. Die transformatie reikt verder dan het inrichten van wijkteams en nieuw inkopen van diensten en voorzieningen. De organisatie van dienstverlening, ketensamenwerking en overheidssturing verandert doordat uitvoeringsprincipes als maatwerk en integraliteit leidend worden. Verhoudingen tussen burgers, overheid en marktpartijen veranderen en brengen nieuwe kansen en vragen. Het loslaten van standaardisering vraagt nieuwe beheersingsmechanismen. De bestuurlijke gevoeligheid van de taken is groot, terwijl gemeenteraden vaak nog zoeken hoe zij zicht en grip daarop kunnen krijgen. De keuze voor decentralisatie betekent vanuit rijksperspectief een bottom-up benadering die vraagt om andere wijzen van afstemming met niet-gedecentraliseerde taken. De keuze voor nadruk op preventie en innovatie vraagt een langetermijn perspectief dat politiek riskant is. Zorgaanbieders moeten innoveren in een situatie van onzekerheid over hercontractering. En de bij de decentralisatie ingeboekte budgetkortingen moeten nu daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. WagenaarHoes adviseert en ondersteunt op basis van gedegen domeinkennis en decennia aan ervaring met de opgaven van bestuurders, managers en uitvoerende professionals.

Leidende principes

Bij het adviseren over en meewerken aan het vormgeven van de nieuwe formules, verhoudingen en organisatievormen in het sociaal domein, hanteren wij een drietal leidende principes:

 1. Inhoudgestuurd werken: bij het denken over en werken aan organisatie en verandering staat voor ons altijd de inhoudelijke opgave, ‘de bedoeling’, voorop. En waar de bedoeling niet helder is, dagen wij onze opdrachtgevers uit die te formuleren.

 2. Helderheid van rollen: wij helpen onze opdrachtgevers en hun partners graag bij het bepalen, doordenken en doorleven van de gewenste rolneming in hun netwerk. Wij hebben daarbij altijd oog voor vraagstukken ten aanzien van leiderschap, verantwoordelijkheid/accountability en verschillende perspectieven.

 3. Lerend organiseren: het sociaal domein is een complex en sterk transformerend systeem. Dat vraagt om lerend organiseren op elk niveau. Om ruimte in de uitvoering om nieuwe dingen te proberen, maar gelijktijdig om antifragiliteit op systeemniveau. Als partner in verandering helpen wij onze opdrachtgevers om lerend te organiseren.

 

Actuele vraagstukken

Wij dragen bij aan de vraagstukken die nu actueel zijn, zoals:

Versterking democratische legitimiteit: sturing en grip op transformatie

Bijvoorbeeld: ondersteuning gemeenten bij evaluatieonderzoek en audits sociaal domein (zie Centrum Evaluatiestudies Sociaal Domein): ondersteuning auditcommissie sociaal domein gemeente Roosendaal. Rekenkameronderzoek decentralisaties en transformatie sociaal domein. Simulaties Sturen op Transformatie voor raadsleden, portefeuillehouders en betrokken ambtenaren (ontwikkeld in opdracht van de VNG)

Risicomanagement en incident- en calamiteitenmanagement

Bijvoorbeeld: Regionale bestuurlijke bijeenkomsten incidentmanagement sociaal domein. Trainingen incidentmanagement sociaal domein in diverse gemeenten. Rondetafel Risicomanagement jeugdzorg i.s.m. PRIMO Nederland.

Bestuurlijk lef en leiderschap: ruimte maken en nemen, omgaan met druk en risico’s

Bijvoorbeeld: begeleiding van de Tafel Casuïstiek, in opdracht van het ministerie van BZK.

Inrichten en inregelen nieuwe taken en werkprocessen sociaal domein In verschillende gemeenten hebben wij een bijdrage geleverd aan het inrichten van de bedrijfsvoering.

Verbinden met andere domeinen (met soms strijdige sturingsparadigma’s)

Bijvoorbeeld: Advisering onderwijs en gemeenten over zorgstructuur: verbinden onderwijszorgstructuur met nieuwe zorgstructuren in het sociaal domein (wijkteams), Begeleiding gemeenten bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit, Ondersteuning gemeenten bij vraagstukken rond de opvang van vluchtelingen en vergunninghouders, onder meer via het OTAV, Begeleiding Stimuleringsprogramma betrouwbare publieke gezondheid en daarbinnen projectleiding voor het verbinden van publieke gezondheidszorg en sociaal domein, in opdracht van VWS en VNG

Transformatie van SW-bedrijven en sociale diensten Wij hebben verschillende SW-bedrijven en sociale diensten ondersteund bij hun strategiebepaling en doorontwikkeling in het veranderende participatiedomein.

Toezicht en besturing passend onderwijs In opdracht van de POraad verzorgen wij simulaties voor bestuurders, directeuren en toezichthouders van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Door te oefenen met levensechte casussen worden aandachtspunten ten aanzien van het eigen governancemodel en ieders rolneming daarin behandeld.

 

 • Alinda van Bruggen
  Alinda van Bruggen
  adviseur/ directie
 • René Hooijdonk
  René Hooijdonk
  vennoot