Download het artikel

Teamcoaching:

op weg naar een 'winning team'

Maureen Hendriks
3-6-2013

Teamcoaching is een bijzondere vorm van coaching, die steeds meer aandacht krijgt in de beroepspraktijk van de coach. Niet alle coaches willen of kunnen met teamcoaching uit de voeten. De coach heeft niet de unieke één op één relatie die er in een ‘normale’ coachrelatie bestaat. Het vraagt dus ook een specifieke benadering om een groep mensen als geheel tot betere prestaties te brengen. Waar gaat het dan over?

Teamcoaching is gericht op een collectief van mensen met een gezamenlijke missie: een team. Het doel is om remmende mechanismen binnen een team op te heffen of te beteugelen en de vrijgekomen energie te richten op een hoger niveau van presteren in relatie tot de organisatiedoelen. Het richt zich soms op alle medewerkers in een afdelingsteam of op de geleding van een managementlaag in een organisatie. Maar meestal richt deze vorm zich op een managementteam dat leiding geeft aan een organisatieonderdeel. De aanpak is dan om de individuele remmingen, kwaliteiten en bijdragen van de leden af te stemmen op de vereiste rollen, verantwoordelijkheden, sterkten en zwakten van het team als geheel in relatie tot de gewenste prestatie van de organisatie.

Vragen stellen

Bij teamcoaching is het allereerst zaak op te sporen – in de kluwen van relaties, formele en informele stromen – waar de belangrijkste ontwikkelpunten van het team zitten. Het onderzoeken van onderstaande vragen biedt aanknopingspunten voor de verdere aanpak. Soms zijn de missie en doelen van een team niet helder, of worden door de afzonderlijke teamleden anders beleefd en ingevuld. Soms zijn er conflicten binnen een team, die bijvoorbeeld bij nader onderzoek vooral twee teamleden betreffen. Deze voorbeelden vereisen elk een geheel andere aanpak. Het ene geval vraagt om een meer cognitieve aanpak waarin de (strategische) koers nog eens wordt aangescherpt, het andere vraagt wellicht om mediation tussen twee teamleden. Heel vaak gaat het in de praktijk om een combinatie van zaken. Kernvragen zijn:

  1. Wie is het team?
  2. Van wie is het team?
  3. Waartoe dient het team?

Uitwerking van deze vragen in het volledige artikel dat te downloaden is via de buttons.

Perspectiefwisseling

Bij teamcoaching is perspectiefwisseling heel essentieel. Vanuit welk perspectief werk je aan samenwerking binnen een team? Alle teamleden hanteren daarbij ook hun eigen perspectief op het teamfunctioneren, gekleurd door eigen ervaringen, persoonlijke preferenties en opgebouwde irritaties. Dit geeft een scala aan werkelijkheden die naast elkaar bestaan en tegelijkertijd de communicatie en focus binnen het team bemoeilijken. Het zich verplaatsen in de beleving van de ander, of het door een andere bril kijken naar het team, levert bijna altijd verrassende inzichten op. Het helpt als de coach mensen feedback geeft op hun eigen en andermans drijfveren. WagenaarHoes hanteert daarbij bijvoorbeeld de Management Drives-test om zowel individuele als teamprofielen zichtbaar te maken.

Hiermee kan ook het gemeenschappelijk referentiekader worden versterkt. Net als bij mensen, in welke relatie dan ook, ontwikkelen teamleden zich veelal afzonderlijk van elkaar. Tempo en focus verschillen daarbij, waardoor het vinden van raakvlakken gaandeweg moeilijker wordt. Het steeds herijken van het gemeenschappelijke kader (terug te vinden in bovenstaande punten) kan het team bijeenhouden, de teameffectiviteit bevorderen en er een winning team van maken.

Deel deze pagina