Hoe kan een ondernemingsraad (OR) meer invloed uitoefenen op de plannen? En hoe kan de bestuurder draagvlak creëren in de organisatie en snelle besluitvorming realiseren? Een uitdaging, maar het kan met een andere manier van werken.

  • Paul Geertsema
    Paul Geertsema
    adviseur/ directie

Vroegtijdige betrokkenheid van ondernemingsraden

Uit onderzoek en uit onze praktijkervaring blijkt dat vroegtijdige betrokkenheid van ondernemingsraden bij ingrijpende reorganisaties positief werkt voor alle betrokken partijen. Door middel van een open dialoog en door elkaar vertrouwen te geven, blijkt zowel het bedrijf als de ondernemingsraad in staat om professioneler en sneller veranderingen door te voeren. Ook wanneer die ingrijpende personele consequenties hebben.

Helaas zijn nog vele bestuurders van mening dat de input van de OR meestal niet nuttig is. “OR-leden hebben geen kennis van zaken.” is vaak de vastgeroeste opvatting. Gevolg? De OR en bestuurder komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het gezamenlijk belang van het bedrijf wordt hierdoor teniet gedaan.

Meer bedrijfskundige kijk van de OR

De OR moet zelf starten om op een andere manier te gaan werken en meer bedrijfskundig naar de plannen te kijken om inhoudelijke input te geven. Verantwoordelijkheid nemen om er iets van te vinden! Dat is voor veel medezeggenschappers een spannende maar uitdagende nieuwe rol. Zowel bestuurder als OR moet openstaan voor deze werkwijze. Het begint echter met onderling vertrouwen. Start met een open dialoog!

Medezeggenschapsdialoog

De OR zal niet altijd alle specifieke kennis in huis hebben voor de nieuwe rol, maar de bestuurder verwacht wel input over financiën, personele consequenties en implementatie. Hiervoor kan de OR, in overleg met de bestuurder, bepaalde specialisten inzetten vanuit de organisatie (de flexibele medezeggenschapsschil) of externe adviseurs. Dit leidt tot een professionaliseringsslag van de medezeggenschap en een blijvende bedrijfskundige manier van werken door de medezeggenschap.

Nieuwe rol OR leidt tot vroege betrokkenheid

De OR wordt vroegtijdig betrokken bij de (concept)plannen van de organisatie. Zolang de plannen nog in concept zijn en voorafgaand aan het officiële proces van bijvoorbeeld de adviesaanvragen, is de kans op aanpassingen veel groter. Tijd die in het voortraject moet worden geïnvesteerd voor dialoog met de OR, komt dubbel en dwars terug in het uiteindelijke adviestraject. De bestuurder is immers op de hoogte van de attentiepunten en randvoorwaarden per deelgebied van de OR en kan daarmee rekening houden met de uiteindelijke invulling van de plannen.

Het resultaat voor de bestuurder is tijdswinst en meer draagvlak, het resultaat voor de OR is meer invloed op de inhoud van plannen.

Medezeggenschapsonderzoek 2014

Vergelijk de uitkomsten over de samenwerking van uw ondernemingsraad met de bestuurder en achterban met de uitkomsten van het onderzoek. Om te toetsen of de samenwerking tussen MZ, bestuurder en achterban onder druk van de crisis niet in zijn voegen kraakt, heeft WagenaarHoes Organisatieadvies het medezeggenschapscrisisonderzoek gedaan onder kleine en grote (beursgenoteerde) organisaties in diverse branches. Dit onderzoek heeft als doel gefundeerd inzicht te geven in de veranderende samenwerking tussen MZ, bestuurder en achterban, vanuit de perceptie van de MZ. Bekijk de verrassende uitkomsten en vergelijk deze met uw situatie. Lees verder over het onderzoek. Mocht u dit via een workshop actief gebruiken om uw eigen samenwerking te verbeteren neem dan contact met ons op.

Ons aanbod voor ondernemingsraden

Ons kantoor heeft ruime ervaring in de advisering van ondernemingsraden in verschillende private en (semi-)publieke markten. In deze opdrachten adviseren wij over uiteenlopende zaken voor de medezeggenschap zoals reorganisaties, fusies, offshoring, outsourcing en IPO’s. Via de ‘meetlat’ helpen wij de OR om bedrijfskundig naar de plannen te kijken en van waardevolle inhoudelijke input te voorzien.

Concreet?

  • Second opinion op de plannen, inhoudelijke toetsing, beoordeling businesscase;
  • Organiseren van de OR: projectmatig werken, werkgroepen, plan van aanpak;
  • (Helpen) opstellen van het advies van de OR;
  • Opstellen van een afsprakenmonitor voor controle na het advies;
  • Helpen bij communicatie en betrekken achterban bij input op de plannen.

Onze ervaring is opgedaan bij grote beursgenoteerde organisaties, maar ook kleinere bedrijven, en bij semipublieke organisaties als waterschappen, provincies en gemeentes.

Nieuwsgierig? Neem contact op met Paul Geertsema via (0343) 52 40 10.