Terug naar Publicaties

Boekbesprekingen

Harry ter Braak publiceert regelmatig boekbesprekingen in het tijdschrift Public Controlling.

  • Harry ter Braak
    Harry ter Braak
    adviseur en vennoot

De waarheid?!

Hector Macdonald beschrijft in De Waarheid hoe je de “waarheid” kan ontdekken in een wereld die er nog nauwelijks echt in geïnteresseerd lijkt. Kim Putters verhaalt in Veenbrand over de ongemakkelijke waarheid van smeulende kwesties in de welvarende samenleving van Nederland en biedt richting voor de oplossing ervan. Casper Thomas laat in “De autoritaire verleiding, over de opmars van de antiliberale wereldorde zien”, waar het toe kan leiden als we onze democratische beginselen niet bewaken. In een op vele interviews gebaseerd boek, die een goed zicht geven op de wereld waar de illiberale orde de overhand lijkt te hebben verkregen. Drie boeken die laten zien wat er momenteel speelt rond de waarheid en het belang onderstrepen daar niet te lichtzinnig mee om te gaan op straffe van verlies van de welvaart en de vele vrijheden die we nu genieten. Lees verder.

“Ontwikkelen” in het publieke domein

Herman Tjeenk Willink beschouwt de publieke zaak al langer redelijk streng vanuit wat de overheid uiteindelijke echt is en of kan/moet zijn. In “Groter denken en kleiner doen” toont hij zich kritisch over de ontwikkeling van het denken over het publieke domein. Arno Korsten, Klaas Abma, Anne Douwe van der Meer nemen de lezers in “Het gras bij de buren, benchmarking de maat genomen” mee in de wereld van het benchmarken en de do’s en don’ts daarbij. Leren van anderen staat centraal. Menno Lanting  wil de lezer in “Disruptie in de overheid, In 5 stappen naar echte vernieuwing” leren hoe je de overheid flink kan veranderen. Herman Tjeenk Willink zou vast zeggen dat hij de overheid niet begrepen heeft. Wat niet wil zeggen dat Menno ideeën aandraagt die niet de moeite waard zijn. Lees verder.

Europa

Drie boeiende perspectieven op Europa. Luuk van Middelaar beschrijft Europa van binnenuit en vertaalt zijn verworven inzichten in een beschrijving van succesvolle sturingsmechanismen in Europa. Jeroen Dijsselbloem neemt de lezer mee in zijn dagelijkse werkelijkheid van het afgelopen decennium op Europees topniveau. Rinus van Schendelen beschrijft wat “beïnvloeden” is en daarbij neemt Europa een belangrijke plek in. Leuke kost voor iedereen die belangen heeft die boven Nederland uitstijgen. Ook de moeite waard om vanuit de door Rinus geboden inzichten de beide andere boeken in eigen kring te bespreken. Lees verder.

Niet alles is goud wat er blinkt

Het is elke keer weer een genoegen goede literatuur te mogen lezen. Brinkgrave, Bloemen en Koenen nodigen de lezer uit iets te doen met het besef dat met meten het denken moet beginnen en niet stoppen. De Vereniging voor de Staathuishoudkunde daagt met haar pre-adviezen uit duurzaam te leren denken. Mazzucato daagt uit om een fundamentele discussie te voeren over de betekenis van “waarde” om zo de vele economische rampen te leren voorkomen. Lees verder.

Mensen en systemen

De wereld lijkt voor bestuurders steeds complexer te worden. Mark van Twist e.a.  bieden een aantal sturingsmogelijkheden vanuit het perspectief van complexiteit. Daniël Shapiro levert repertoire om duurzaam te onderhandelen en Puck e.a. inzicht in het brein van de toezichthouder en de bestuurder en de dynamiek waarmee zij te maken krijgen. De complexiteit is voor iedereen anders en de systemen waarin we werken maken het niet gemakkelijk. Goed dat er repertoire wordt aangereikt. Lees verder.

Overheid en samenleving

Willem van Spijker, Frank van Erkel, Pieter Tops tonen in Nieuw Publiek Werken een verkenning van Ambitie. Ze proberen belangrijke bewegingen in de samenleving een plek te geven in de eisen die aan de lokale overheid gesteld worden. Paul ’t Hart toont in gesprek met Wim Kuijken hoe de afgelopen decennia de eisen die aan ambtenaren gesteld worden veranderd zijn. Arianne van Luipen, Josephine Ruitenberg en Pon Ruiter vertalen Michael Ignatieff. En bespreken daarbij op wereldschaal de ervaringen van gewone mensen in situaties waarin instituties niet meer werken. Gewone deugden- lokaal, contextueel, niet-ideologisch en anti theoretisch- blijken het morele besturingsysteem te zijn op alle niveaus. Lees verder.

Verschillende perspectieven op besturen

De toekomst van de bestuurskunde, een reflectie op de geschiedenis ervan door de bril van vele bestuurskundigen die Nederland rijk is. Synchrone besluitvorming bij zeer complexe vraagstukken met vele direct betrokken belanghebbenden. Hoe doe je dat goed? Geanalyseerd in een mooi proefschrift door Jitske van Poperinge-Verkerk. De kiezer heeft vertrouwen in de democratie, maar niet in de politici. Tom van der Meer adviseert hen dringen hun cultuur te vernieuwen en er niet voor te kiezen daaraan te ontsnappen door de instituties te vernieuwen. Lees verder.

Perspectieven op goede informatie

Goede informatie krijgen in een tijd van overvloed vraagt veel van mensen en organisatie. Strikwerda en ten Wolde bespreken integriteit en adviseren commissarissen en bestuurders over de realisatie ervan in organisaties. De Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid adviseert over een succesvolle ontwikkeling van de digitalisering bij de overheid. Franssen en Arets bieden een maturiteitsmodel voor management control in situaties waarin organisaties het beheer op orde willen houden en innoveren tegelijkertijd. Lees verder.

Leiderschap en economie

Paul Woodruff, vertaald door Jan Vorstenbosch, biedt een zeer indrukwekkend boek over de diepere betekenis van leiderschap, en weet de Griekse mythologie te laten leven in alledaagse vraagstukken van deze tijd. Uri Gneezy en John A. List maken duidelijk dat alles economie is. Menig bestuurder en controller zal ontdekken dat veel van zijn waarheden niet zo "waar" zijn als ze lijken. Beide heren zijn wetenschappelijk zeer overtuigend en plaatsen de "feiten" in een nieuw daglicht. Jan Brouwer leert ons rekenen aan de stad. De wereld van de ruimte en het geld komen heel praktisch bij elkaar. Lees verder.

De rechtstaat, de gezondheidszorg en veranderen als spel

Ferdinand Grapperhaus geeft zijn visie op de afbrokkeling van de rechtstaat en biedt het medicijn voor herstel in de "Rafels aan de rechtsstaat". Adjiedj Bakas beschrijft in "Ziel in de zorg", hoe technologische revoluties en nieuw burgerschap leiden tot een vernieuwde zorgbranche. Jaap Boonstra ontwikkelt het idee van het spelconcept met 25 mede auteurs hoe "Veranderen van maatschappelijke organisaties" succes kan hebben, en biedt praktische concepten en inspirerende praktijk verhalen. Lees verder.

Een bijzondere kijk op de wereld

Dit keer heb ik er voor gekozen boeken te recenseren die een wat andere kijk op de werkelijkheid bieden. Maar dat vraagt ook een andere manier van (be)sturen en daarom zijn ze interessant. Dan Ariely laat zien dat we allemaal liegen en daar wel mee doen. Gyuri Vergouw beschrijft waarom mensen vreemde wezens zijn, maar zichzelf in gekte en irrationaliteit lijken te overtreffen als ze samenkomen in organisaties. Voor managers en controllers bieden zij beide wetmatigheden, waar zij hun voordeel mee kunnen doen. Joost Spithoven wil inspireren en naar een andere wereld, waarin we voortdurend investeren in die mensen om er samen gelouterd uit te komen. Lees verder.

Strategische perspectieven

Ernst ten Heuvelhof neemt ons mee in het “strategische gedrag in netwerken” en licht daarbij een tipje van de sluier op hoe je dat doet. Joseph Vogl schets een beeld van een ongrijpbare macht in de wereld, met “het financiële regiem”. Een macht waarvan je moet weten hoe je er toe verhoudt en op welke manier je die wilt hanteren. Patrick Bernhard en Jan Maarten Slagter brengen de lezer op de koude kermis van KPN, waar strategisch opereren lijkt te worden gekenmerkt door overmoed en onvermogen. Stuk voor stuk boeken die enerzijds een strategisch en anderzijds een erg leerzaam perspectief bieden op een interessante context en vraagstuk. Lees verder.

Andere wereld, andere besturing?

Er verschijnen veel mooie boeken die ons moeten doen realiseren dat we een andere overheid nodig hebben. Een overheid die anders naar haar sturingsopgaven dient te kijken. Lees verder.

Moraliteit

Deze tijd lijkt om moraliteit te vragen. Gabriel van de Brink en Thijs Jansen pleiten in hun zoektocht naar het handwerk van de ambtenaar voor een ambtelijk statuut. Bas de Gaay Fortman schrijft dat ons moreel erfgoed een stevig baken in deze tijd van ontwrichting kan en moet zijn.  Martien van Wierden neemt ons mee in de geschiedenis met zijn financiele canon van Nederland. Moraliteit blijkt een belangrijke factor. Drie mooie boeken met een heldere boodschap. Lees verder.

Toezicht en rechtzekerheid

Drie boeiende boeken over toezicht en over rechtzekerheid, die alle drie als naslagwerk in de boekenkast horen. Dick Ruimschotel maakt duidelijk wat professioneel toezicht van de toezichthouder vraagt. Henk de Uijl en Ton van Zonderveld werken uit wat goed toezicht in de zorg betekent. Niels Jak heeft de wereld van de semi-publieke (hybride) organisaties eens niet vanuit economisch maar in zijn juridische kader uit de doeken gedaan. Lees verder.

De economie van de toekomst

Wat kunnen we leren van de geschiedenis van het bouwen, wonen en de economie in de wereld en Nederland in het bijzonder? Wouter Vermeulen c.s. bieden een goed onderbouwd en soms verrassend inzicht. Wim de Ridder verdiepte zich in de metamorfose van de nieuwe welvaart. Hij neemt de lezer mee in hoe de wereld zich de komende jaren, zal ontwikkelen op het vlak van verkeer en vervoer, gezondheidszorg en pensioenen als we het goed doen. De Belg Peter Hinssen schreef een boeiend boek over de generatie N, waarin netwerken succesvoorwaarde nummer 1 is. Lees verder.

Organisaties in beweging in een onzekere wereld

Iedere manager wil graag orde in de chaos die de wereld soms wel lijkt. Dan moet je weten te duiden wat er om je heen gebeurt, zoals Salim Ismail, Yuri van Geest en Malcome Malone doen door de exponentiële organisaties toegankelijk te maken. Maar ook weten hoe je de eigen organisatie moet veranderen als het om de paradigmawisselingen gaat, die de bestaande cultuur ter discussie stellen. Daniëlle Brauwn en Jitske Kramer leggen dat heel inspirerend uit. Je hebt ook autoriteit nodig en daar helpt Paul Verhaege bij met zijn boek onder de gelijknamige titel. Lees verder.

Organisaties kritisch beoordelen

De interne auditers en controllers lijken te hebben gefaald, als gekeken wordt naar de veel schandalen waar we mee te maken hebben gehad. Ze hebben niet tijdig aan de bel getrokken. Dat vraagt om een kritische beschouwing op de ontwikkeling van hun vak en positie. Arie Molenkamp bracht een aantal artikelen daarover in een boek bij elkaar. Frank de Butter c.s. pleiten voor meer aandacht voor de koppelzones tussen organisaties om daarmee onnodige transactiekosten (van samenwerking) te vermijden. Ze geven heel concreet advies over de mogelijkheden. Jaap Schaveling c.s. laten zien hoe het gebruik systeemdenken kan voorkomen dat vraagstukken in een organisatie niet zakelijk genoeg worden benaderd. Wat dat systeemdenken dan concreet betekent, wordt in het boek uit de doeken gedaan. Lees verder.

Governance, public sector accounting en leiderschap

Stefan Peij behandelt gedegen de recente ontwikkelingen op het vlak ven governance. De essentiële vragen die op dit moment leven passeren de revue. Hodges en van Helden maken public sector accounting toegankelijk voor de niet deskundigen. De belangrijkste wetenswaardigheden passeren aan de hand van concrete casuïstiek. Viet en van Dijk bespreken de 'Queste' van publiek leiderschap. Interessante perspectieven en analyses zetten de lezer aan het denken. Lees verder.

Ontwikkelingen in goed bestuur

Publieke organisaties moeten veranderen willen ze de toekomst aan kunnen. Roel Jansen geeft een overzicht van de ontwikkeling van Rekenkamers in de wereld door interviews met markante persoonlijkheden uit diverse landen. Nanko Boerma benadrukt dat waardevolle verbindingen essentieel zijn voor een succesvolle toekomst van de publieke organisaties. Tobias Kwakkelstein e.a. benadrukken dat een omslag in werken en denken essentieel is. Verschillende interessante perspectieven al met al. Lees verder.

Besturing in perspectief

Er wordt veel geschreven over de besturing van allerlei (semi)publieke organisaties. Broere en Brongers maken de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen inzichtelijk. De vereniging van griffiers werkt de grip op samenwerking uit en de WRR maakt de noodzaak van de inzet van derden in de governance van semipublieke organisaties bespreekbaar. Voor managers en controllers die bij willen houden wat er zich op dit vlak ontwikkelt, literatuur die niet over het hoofd gezien mag worden. Lees verder.

Verschillende met forse opgaven belaste werelden

Joris Luijendijk neemt de lezer mee in de bankenwereld van de Londense city. Maurits Kreijveld en medewerkers neemt hen mee in de wereld van de platformen. Arno Nuijten en Mark van Twist beschouwen met collega’s de wereld van de IT-audit. Buiten gewoon boeiende belevenissen dienen zij op. Lees verder.

Governance: verschillende perspectieven op democratie

Ik neem een toenemende belangstelling bij auteurs waar over de toekomst van de overheid. Het aantal boeken daarover stijgt feitelijk. De democratie heeft daarbij in de governance de bijzondere aandacht. John Micklethwait en Adrian Wooldridge voorzien een vierde revolutie op zoek naar een overheid van morgen waarbij democratische beginselen anders ingericht moeten worden. David Reybrouck is tegen verkiezingen en voor loting als basisprincipe, omdat het veel beter past bij de oude Griekse en Romeinse opvattingen over democratie en bovendien meer vertrouwen van de burger in het bestuur zal opleveren. Hij verbindt zijn denken aan het concept van de deliberatieve democratie. Terry Clark en zijn mede-auteurs laten zien dat participatie en vertrouwen van de burger in het bestuur, lang niet overal op dezelfde manier werken. Democratie moet vanuit zijn perspectief gebonden aan tijd en plaats, en nog een aantal andere factoren, specifiek ingevuld worden, wil zij het vertrouwen van de burger oproepen. Lees verder.

Strategie en overhead

In de huidige maatschappelijke context, waarin crises en innovatie om de aandacht strijden, vormt de strategie een belangrijk vraagstuk voor iedere bestuurder, manager en controller. Tegelijkertijd is het belangrijk naar de kosten te kijken. De verlaging van de kosten voor de overhead vormt daarin een belangrijke factor. Hierna worden drie boeken besproken die kunnen bijdragen aan het werken aan een actueel strategisch inzicht, ook in wat de overhead daarin betekent. Drie boeken, met bijdragen van vele auteurs, alle met zeer wetenschappelijk verantwoorde bijdragen. Lees verder

'Waarden' centraal in benaderingen van organiserend vermogen

Elke professional, controller, manager maakt gebruik van instrumenten. En die moeten up-to-date blijven. Hier passeren drie boeken die daaraan zeker kunnen bijdragen. Twee ervan zijn gebaseerd op een proefschrift en stellen waarden centraal. Daarmee zijn ze meer dan alleen een instrumentenboek. Paul Kloosterboer scherpt de manier van kijken naar organisaties aan. Nicoline Mulder biedt een heel andere en zeker inspirerende kijk op projectmanagement van complexe projecten. Marcel van Assen levert een mooi overzicht van te hanteren waardevolle methoden om operationele processen te stroomlijnen met operational excellence. Lees verder.

Compleet nieuwe perspectieven

Drie perspectieven die ons wakker schudden. De wereld om ons heen beweegt snel en stelt andere eisen aan mensen en organisaties. Benjamin Barber legt uit waarom burgemeesters beter de wereld zouden kunnen regeren. Bob Hoogenboom maakt met vele Nijenrode-collega's duidelijk dat de crisis duidelijk een andere, veel integralere benadering vergt en Marga Hoek neemt de lezer mee in een prachtig boek over de zich ontwikkelende nieuwe economie met een scala aan inspirerende vertellingen over gerealiseerde innovaties. Lees verder.

Toezicht en regie

De tijdgeest maakt dat toezicht en regie sterk in de belangstelling staan. Vele practitioners en wetenschappers vragen zich af hoe ze het in de complexe omgeving waarin ze moeten functioneren, goed doen. Voor mensen die daarop toezicht moeten houden of regie hebben een extra moeilijke opgave. Hans de Hoog heeft zijn ervaring als toezichthouder vanuit de Nederlandse Bank, maar ook de relevante literatuur prettig leesbaar bij elkaar gebracht. Goos Minderman e.a. hebben een bundel over toezicht geproduceerd met de hulp van vele anderen. Daarmee is een interessante schakering aan meningen geboden. Hans Licht tenslotte belicht het vraagstuk van regievoering. Hij doet dat vanuit zijn eigen praktijkervaring en koppelt dat aan de theorie. Lees verder.

Het kan anders

De boeken die dit keer de revue passeren laten alle zien dat het anders kan. Henk van Tuinen geeft een eigen kijk op de economische werkelijkheid die veel menselijker zou kunnen worden. Gijs van Loef neem de lezer mee in de te vaak vergeten verschillen tussen markt en overheid. Voer voor bestuurders? Paul Fentrop laat zien wat in de loop der eeuwen, de belangrijkste veranderingen zijn geweest in de corporate governance. Lees verder.

Drie verschillende werelden

Big data, provincies en gezondheidszorg vormen drie compleet verschillende domeinen. Rond alle drie zijn boeiende ontwikkelingen gaande die heel toegankelijk zijn beschreven. Big data, waar gaat dat precies over, wat kan je ermee en hoe ga je er mee om? Provincies, wat is hun geschiedenis en waar gaan ze naar toe? Gezondheidszorg, hoe krijgen we de kosten beheersbaar? Lees verder.

Crisis, vertrouwen en innovatie

Frans de Jong en Angela Riddering bieden met hun Veldgids vertrouwen een handzaam boek dat als basis voor een goed gesprek over vertrouwen of controle kan dienen. Guido Thys doet een beroep op gezond verstand om te begrijpen, in wat voor crisis we ons nu bevinden. Evelien Kortland laat zien dat verspreiding van interorganisationele innovaties een doordachte aanpak vragen en laat zien wat daarbij van essentieel belang is. Alle drie gewoon inspirerende boeken op hun eigen terrein. Lees verder.