Terug naar Publicaties

Om de toekomst van de bestuurlijke organisatie in Nederland

Pleidooi voor een fundamenteel debat om incrementeel te kunnen handelen – een stimulerende paradox?

In het themanummer De grote verbouwing van Bestuurskunde 2014 (23) 1 wordt een aantal stelselwijzigingen aan een kritische bestuurskundige beschouwing onderworpen. Het artikel Om de toekomst van de bestuurlijke organisatie in Nederland (Harry ter Braak) gaat in op de inhoudelijke en veranderkundige aandachtspunten bij de verbouwing van het Huis van Thorbecke.

Tegenstellingen laten existeren

Aan de bestuurlijke organisatie van de natiestaat is gedurende 200 jaar Koninkrijk Nederland stelselmatig gebouwd. Minister Plasterk vindt de tijd thans rijp om ingrijpende veranderingen in het bestuurlijk stelsel tot stand te brengen. Zo wil hij de positie van de gemeenten versterken. Ook wil hij de rol van de provincies inperken en op een andere ruimtelijke schaal brengen. Op de voorstellen is de nodige kritiek gekomen, de Kamer vraagt een nadere analyse over nut, noodzaak en democratische wenselijkheid van haar voornemens. Om de discussie over de bestuurlijke hervormingen te stimuleren benoemen Cees Paardekooper en Harry te Braak in een artikel in Bestuurskunde 2014 (23) 1 onderstaande vier spanningsvelden.


Aan deze spanningsvelden ontlenen zij inrichtingsprincipes met behulp waarvan de bestuurlijke organisatie van Nederland opnieuw kan worden ingericht.

Veranderstrategieën

Minister Plasterk merkt op dat blauwdruk-benaderingen weinig kans van slagen hebben. Niettemin lijken zijn voorstellen minder incrementeel dan hij wil doen voorkomen. Paardekooper en ter Braak formuleren twee perspectieven waarmee veranderstrategieën zijn te construeren: bottom up versus top down én innoveren versus verbeteren, zoals de figuur laat zien.


De auteurs bepleiten een meer fundamenteel debat over de toekomst van het openbaar juist om meer zicht te krijgen op de vraag waar de kansen liggen voor succesvolle incrementele veranderstrategieën. Een intrigerende paradox. Lees het hele artikel.