Toekomstvisieontwikkeling

Gemeente Haaren

Een gemeentelijke toekomstvisie ontwikkelen is niet eenvoudig. Het resultaat is evenwel dat ook een kleine(re) gemeente zelfbewust keuzes kan maken voor de eigen toekomst. Het bestuur, de ambtenaren én de inwoners dragen daarvoor de noodzakelijke elementen aan. Participatie is de kern.

  • Harry ter Braak
    Harry ter Braak
    adviseur en vennoot

De gemeente Haaren, bestaande uit de dorpen Biezenmortel, Esch, Helvoirt en Haaren is een rustige en ruime gemeente met bijna 14.000 inwoners in de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven. Haaren was zich al langere tijd aan het bezinnen op haar toekomst. In 2009 besloot de gemeenteraad tot het opstellen van een toekomstvisie. Van september 2010 tot februari 2011 hebben wij samen met bestuur, organisatie en inwoners van Haaren de toekomstvisie Haaren 2020 opgesteld. Onze adviseurs hebben vanuit hun ervaring met toekomstvisieontwikkeling het bestuur en de organisatie van de gemeente Haaren begeleid bij het maken van een gedragen keuze voor de toekomst. 

Waarom een toekomstvisie in Haaren?

Als gemeente met de omvang van Haaren kun je afwachten tot je wordt overspoeld door ontwikkelingen in je omgeving, maar je kunt ook zelfbewust je eigen toekomst bepalen. Dat is waar Haaren voor ging: toekomstambities bepalen en hierop anticiperen in besturing en organisatie.

Gemeente Haaren in 2022: een levendige, groene en zelfbewuste gemeente

Dit toekomstbeeld is opgebouwd door de te kijken naar:

De omgeving
Welke ontwikkelingen spelen zich in de omgeving van Haaren af die betekenis hebben voor de toekomst van de gemeente?
De huidige situatie
Wat zijn kenmerken van de gemeente Haaren van nu? Wat zijn de sterke en zwakke punten van de dorpen? Wat kunnen we zeggen over het wonen, leven en werken in Haaren? Maar ook: Is de huidige gemeentelijke organisatie berekend op haar taken en met welke partners werkt de gemeente samen?
De toekomst
Met besef van omgevingsontwikkelingen en inzicht in de huidige situatie is de blik gericht op de toekomst. Hoe willen we dat de gemeente Haaren eruit ziet in 2022?

Participatie van inwoners over de toekomstvisie

In het traject hebben we verschillende vormen van participatie ingezet. Er zijn een aantal succesvolle bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners van de dorpen. Hier werd het gesprek gevoerd over het Haaren van nu en het Haaren van de toekomst. Ook is er een maatschappelijke klankbordgroep ingesteld. Niet met mensen die normaliter hun weg naar de gemeente al wel weten te vinden, maar met een zo goed mogelijk afspiegeling van de bevolking uit alle dorpen. Zij droegen, vanuit hun leef- en werkwereld, bruikbare ideeën aan voor de toekomst van Haaren. Haaren als Boskoop van het zuiden, om aan te geven hoe belangrijk de boomteelt in Haaren is. Maar ook de manier waarop zij aankeken tegen het voorzieningen niveau: kwaliteit boven kwantiteit was leidend in de uiteindelijke keuzes.

Zelfbewuste toekomstvisie als resultaat

Haaren: levendig, groen en zelfbewust!

"De gemeente Haaren is in 2022 een gemeente met vier levendige dorpen. Een levendige samenleving wordt gemaakt door mensen. Mensen die met elkaar wonen en werken. Mensen die elkaar in allerlei verbanden, zoals verenigingen, opzoeken, oog voor elkaar hebben en waar nodig voor elkaar zorgen."

"De gemeente Haaren is in 2022 een groene gemeente. De dorpen van de gemeente Haaren en het buitengebied bieden een groene woonomgeving die door de eigen inwoners en mensen van buiten als zodanig herkend en gewaardeerd wordt. Bebouwing, bedrijvigheid en wonen in het buitengebied hebben een groen karakter. Groen staat hierbij voor de fysieke uitstraling (groen)."

"De gemeente Haaren is zelfbewust, dus weet waar haar kwaliteiten liggen: in het groene karakter en de levendigheid van de dorpen. Dat straalt de gemeente dan ook (pro-actief) uit in contacten met burgers, bedrijven en instellingen binnen en buiten de gemeente. Vanuit een heldere eigen visie en inzet wordt samen met deze partijen gekeken hoe het profiel van de gemeente Haaren vastgehouden en versterkt kan worden. Daarbij hoort uiteraard ook dat de gemeente Haaren een bijdrage levert aan wat anderen willen bereiken."

De toekomstvisie biedt de gemeente Haaren een houvast in de dynamiek die in de regio ontstond rondom samenwerking/herindeling. Haaren heeft een duidelijk verhaal richting haar partners.