Terug naar Cases

Sociale werkvoorziening in beweging

Organisatie en besturing inrichten

Een middelgroot bedrijf dat uitvoering geeft aan de Wet sociale werkvoorziening heeft als ambitie om op basis van uiteenlopende vormen van detachering te voorzien in de vraag van ondernemingen en overheden naar arbeidskrachten. Dit doet het bedrijf op basis van een visie op partnership: ‘wij doen het samen en wij doen het goed’.

Het bedrijf is in staat een groot netwerk van relaties hiervoor in te zetten. Om deze ambitie te kunnen realiseren moeten organisatie en besturing gericht worden op deze visie van partnerschap. Deze visie stelt boven hoge eisen aan het leiderschap van het bedrijf. WagenaarHoes is gevraagd dit proces te ondersteunen en van nieuwe impulsen te voorzien.

Teamvorming en leiderschapsontwikkeling

WagenaarHoes beschikt over een rijk repertoire op het gebied van teambuilding en leiderschapsontwikkeling. Deze activiteiten plaatst het bureau altijd in het perspectief van strategievorming en sturing. Gebruikmakend van ervaringen die we hebben opgedaan in andere branches en sectoren hebben we in samenspraak met de opdrachtgever een traject voor het topteam van het bedrijf uitgelijnd en begeleid. Met als ingrediënten:

  • Het traject is een avontuur – levend en levendig
  • Het traject is niet vrijblijvend – samen op weg
  • Het traject heeft ijkpunten om het groeiproces in teambuilding leiderschap te kunnen vaststellen en ook bij te stellen
  • Het traject is verbonden met de dagelijkse praktijk, zingt er niet van los
  • Het traject heeft een doorlooptijd van een half jaar

Methodisch hebben we onze activiteiten ingericht vanuit onderstaande vier verbonden perspectieven:

Vensters op de leiderschapsopgave

Werkende weg is het topteam tot de overtuiging gekomen dat:

  • Ieder afzonderlijk moet meer gebruik gaan maken van zijn/haar eigen drijfveren in het leiding geven aan de organisatie. De inzichten opgedaan vanuit de test van Management Drives® waren hierbij zeer behulpzaam.
  • Het topteam zelf meer strategische focus moet krijgen om richting te kunnen blijven geven aan de veranderingen die onontkoombaar zijn in het licht van veranderingen in behoeften van ondernemingen; ook de wettelijke kaders gaan er de komende jaren anders uitzien. Afspraken zijn gemaakt om de strategische focus ook daadwerkelijk te borgen. De inzichten opgedaan op basis van een evaluatie van het functioneren van het topteam waren hierbij louterend.
  • De business zal worden bestuurd op basis van de ogenschijnlijk eenvoudige spelregel: ‘afspraak is afspraak’. Daartoe wordt het sturingsinstrumentarium gericht op output en performance indicators, zonder daarbij de menselijke maat uit het oog te verliezen. Daartoe krijgen de leden van het topteam een meer specifieke verantwoordelijkheid in de aansturing van de kernonderdelen van de organisatie. De inzichten opgedaan in gesprekken tussen topteam en de managementlaag eronder lieten zien dat er nog een weg te gaan is, zowel wat betreft hard skills als soft skills.
  • De veranderingen die de komende periode moeten worden gerealiseerd - intern bekend staand als ‘de doorkanteling’ - zullen worden gestuurd door het topteam. In een veranderprogramma worden de verschillende actielijnen uitgewerkt. Speciale aandacht is er voor het creëren van steun en draagvlak binnen de eigen organisatie. Het motto ‘wij doen het samen en wij doen het goed’ geldt niet alleen voor de relaties met de buitenwereld! Inzichten, opgedaan uit het ordenen van ervaringen hoe het bedrijf afgelopen jaren veranderingen heeft proberen te realiseren, gaven hierbij nieuwe impulsen.

Veranderende context

Het managementteam gaat de komende maanden uitvoering geven aan de doorontwikkeling van de eigen organisatie. Daarbij willen de leden van het team voortbouwen op de inzichten en ervaringen die ze de afgelopen periode hebben opgedaan. De eigen drijfveren benutten, als team scherp aan de wind zeilen, gefocust op het richten van het bedrijf op het realiseren van de doelstellingen. Dit alles met een veranderaanpak die past bij de veranderende context en vooral ook bij de kwaliteiten en competenties van de mensen die binnen het bedrijf werkzaam zijn.

Als ‘partner in verandering’ gaat WagenaarHoes de doorontwikkeling met raad en daad ondersteunen.

Door naar de volgende pagina

Terug naar de inhoudsopgave