Terug naar Cases

Procesbericht verbeteren

Waterschap Aa en Maas

Procesgericht verbeteren aan de hand van een processenkaart leidt tot opvallende resultaten. De tijdwinst van bijvoorbeeld een jaar in het proces van ‘inrichten van watersystemen’ is exemplarisch. Het verhogen van de kwaliteit en het verbeteren van werkprocessen levert het waterschap grote voordelen op.

Adviseur: "Voor het invoeren van proces procesgericht verbeteren is niet alleen lef nodig, maar ook vertrouwen. Lef omdat je de processen door de betrokken medewerkers zelf laat ontwerpen, binnen de kaders die het management meegeeft. Vertrouwen omdat je de sturing op het proces niet meer alleen doet, maar samen met de eigenaren van het proces."

Na het opstellen van het plan van aanpak is met het projectteam gewerkt aan het opstellen van de zogenaamde 'processenkaart'. De processenkaart brengt alle primaire en ondersteunende processen van het waterschap samenhangend in beeld. Elk proces heeft een proceseigenaar gekregen. De proceseigenaar is verantwoordelijk voor het (her)ontwerpen van het proces en voor de implementatie hiervan. De proceseigenaar werkt hierbij nauw samen met de lijnmanagers. Op gezette tijden laat de proceseigenaar interne audits uitvoeren om te toetsen of de processen bijdragen aan de beoogde verbeteringen en efficiencyverhoging.

Een team van 'trekkers' van verbeterteams zorgt voor het in kaart brengen van de processen. Alle trekkers hebben een opleiding gehad, en komen uit de eigen organisatie. De verbeterteams laten zien dat er veel optimalisatie mogelijk is. Het samenstellen van de multidisciplinaire teams op zich levert al veel begrip en daarmee ook verbetering op. Het resultaat van de inzet van de verbeterteams is opvallend groot. De winst zit tot nu toe vooral in het verminderen van de doorlooptijden. Zo is bijvoorbeeld bij het proces 'inrichten van watersystemen' de looptijd met een jaar teruggebracht.

Aa En Maas Foto

Opdrachtgever Renze van Houten, lid directieteam: “Procesgericht verbeteren biedt ons het kader om lopende initiatieven voor het verbeteren van onze organisatie meer in samenhang te brengen. We stroomlijnen de processen om beter zicht te krijgen op verbetering en om de efficiency en klanttevredenheid te verhogen. Dat willen we bereiken met het invoeren van procesgericht verbeteren.”

Aa En Maas Principe