Onderzoek

Waterschap Zuiderzeeland

Fact-finding en integriteitsonderzoek naar de totstandkoming van besluiten over de ontwikkeling van het windpark Noordoostpolder draagt bij aan helderheid en transparantie. Meningen, opvattingen en vooronderstellingen leiden onder andere in de pers tot commotie die ook de dijkgraaf raakt. Het ontrafelen van de loop der gebeurtenissen plaatst ‘gedane zaken’ weer in het juiste perspectief.

Onderzoek naar besluitvorming en uitvoering daarvan

"Onderzoek de procedure die is gevolgd bij de voorbereiding van besluiten, de besluitvorming zelf en het uitvoeren van besluiten met betrekking tot keurontheffingen / watervergunningen ten behoeve van de ontwikkeling van het windpark Noordoostpolder, alsmede naar de rol van de dijkgraaf daarbij”

Commotie over besluitvorming

WagenaarHoes heeft deze opdracht als onafhankelijk onderzoeker uitgevoerd. Opdrachtgever was de Algemene Vergadering van het Waterschap Zuiderzeeland. De directe aanleiding voor dit onderzoek was de commotie die ontstond over het proces van vergunningverlening voor het ontwikkelen van het windpark Noordoostpolder. In het bijzonder was er veel commotie over het feit dat de heer Henk Tiesinga, dijkgraaf van het waterschap, in de periode 2003-2009 extern onafhankelijk voorzitter is geweest van de Koepel Windenergie Noordoostpolder. Met name de vraag of en in welke mate dit gegeven de besluitvorming binnen het waterschap over het verlenen van keurontheffingen heeft beïnvloed was aan de orde.

Resultaat

Na onderzoek heeft WagenaarHoes geconcludeerd dat de heer Tiesinga integer had gehandeld tijdens zijn rol bij de plannen voor het megawindpark voor de kust van de Noordoostpolder. Van belangenverstrengeling was geen sprake. Daarnaast is ook de vergunningverlening voor de molens bij de dijken volgens WagenaarHoes correct verlopen. WagenaarHoes stelde dat de heer Tiesinga wel wat duidelijker had kunnen zijn over zijn nevenfuncties. Op een extra bijeenkomst van de Algemene Vergadering (AV) van het waterschap heeft WagenaarHoes de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Na de presentatie hebben de leden van de AV unaniem aangegeven dat ze de dijkgraaf ondersteunen en achter het onderzoeksrapport staan dat de dijkgraaf vrijpleit. Hierdoor stond niets in de weg voor de heer Tiesinga om zijn functie als dijkgraaf te blijven vervullen. Dit heeft hij tot 1 oktober 2013 gedaan. Eind september was hij twintig jaar dijkgraaf en hij vond dat een mooi moment om te stoppen.

Persconferentie Zuiderzeeland