Evaluatie

Meldpunt Zorg & Overlast

GGD Midden Nederland neemt het initiatief tot evaluatie van het meldpunt Zorg & Overlast. Onze inzet is gericht op het betrekken van alle convenantpartners bij een gezamenlijke inspanning. Inhoudelijke discussie, kennis van de OGGZ, betrokkenheid en inzet dragen bij aan het goede resultaat.

Herijking Meldpunt Zorg & Overlast noodzakelijk voor voortbestaan

Op 1 januari 2008 is gestart met het Meldpunt Zorg & Overlast in de regio Midden-Nederland. Het is bedoeld voor meldingen over mensen die zelf niet om hulp vragen, maar die (door gedrag of problemen) zorgen oproepen bij hun omgeving of overlast geven. Het meldpunt zorgt ervoor dat de juiste zorgpartij wordt ingeschakeld om hulp te bieden. In het meldpunt werken 17 gemeenten rondom Utrecht samen met verschillende zorgpartijen, politie en de GGD Midden-Nederland.

Eind 2011 waren verschillende gemeenten zich aan het herbezinnen over hun deelname aan het meldpunt en hadden enkele gemeenten hun deelname opgezegd. Dit was aanleiding voor het Algemeen Bestuur van de GGD om een inhoudelijke discussiebijeenkomst met alle convenantpartners te organiseren over nut en noodzaak van het meldpunt, als een soort herijking. Pauline van ’t Zelfde van WagenaarHoes heeft deze bijeenkomst, samen met betrokkenen bij de GGD, voorbereid en gefaciliteerd.

Meldpunt Zorg En Overlast (1)

Judith Ludding, manager Algemene Gezondheidszorg GGD Midden-Nederland: "Door Pauline’s kennis van de OGGZ en van de geschiedenis van het Meldpunt Zorg en Overlast was zij snel in staat bovenstaande opdracht op te pakken en de benodigde activiteiten in gang te zetten. Voor het slagen van de bijeenkomst was een goede voorbereiding van belang. Door een werkgroep in het leven te roepen en het voeren van diverse voorbereidende gesprekken is dit goed gelukt. Pauline heeft in betrekkelijk korte tijd een interessante bijeenkomst helpen organiseren die de basis heeft gelegd voor een gedragen vervolgtraject."

Mirjam Polak, beleidsadviseur OGGZ GGD Midden-Nederland: "Pauline is in staat om het proces goed te overzien. Zij kan goed inschatten welke partijen op welk moment betrokken moeten zijn om dit proces goed en efficiënt te laten verlopen. Zij werkt zelfstandig, is actief in het benaderen en betrekken van mensen en levert waar nodig een inhoudelijke bijdrage. Zij doet dit alles met kennis van zaken, enthousiasme en betrokkenheid. Ik heb met plezier samengewerkt met Pauline."