Terug naar Cases Brochure 2015

Aan het stuur in netwerken

Effectief handelen in teams op het snijvlak van organisaties

Wij hebben met de leergang voor het effectief handelen in teams op het snijvlak van organisaties een parel in huis om mensen in complexe netwerkomgevingen effectief te laten zijn: aan het stuur in netwerken.

Ervaringen van deelnemers:

“Inzicht in mechanismen in het functioneren van netwerken en de schakels in deze netwerken. Inzicht in mijn eigen mechanismen bij het bewegen in netwerken en het aansturen van een netwerk.”
“Plezier, inspiratie en optimisme.”
“Herkenning van effectieve netwerken.”
“Een flinke impuls om de werkwereld om mij heen vanuit netwerken te bekijken en daar ligt veel winst.”
“Verwondering over wat een gezamenlijke opgave in mensen losmaakt en hoe ze elkaar kunnen stimuleren.”
“Inspiratie, inzicht, ontmoeten en ontdekken.”
“Stof tot nadenken én toepassen.”

Leergang waarin diverse inzichten aan bod komen

In de leergang komen inzichten uit verschillende disciplines aan de orde (strategie, organisatiekunde, sociologie), maar ook de gedragskant van het werken in netwerkteams komt aan bod (veranderkunde, psychologie).Welke houding en welk gedrag komen we tegen? Welke spanningen en dilemma’s spelen in het netwerk? Wat zijn knellende vragen voor de netwerkspelers in het veld? Het is onze overtuiging dat de persoonlijke effectiviteit van de deelnemers in het netwerk doorslaggevend is voor het succes.

Leergang helpt effectiever te opereren in netwerken

Na het volgen van de leergang is uw persoonlijke effectiviteit in het opereren in netwerken en netwerkteams toegenomen. Tevens:

  • Heeft u meer inzicht in de werking van teamontwikkeling en de werking van netwerkorganisaties.
  • Is uw inzicht verbreed en uw instrumentarium vergroot.
  • Bent u toegerust om uw rol in netwerken te nemen.
  • Doelgroep

De leergang is gericht op managers en professionals in de publieke sector die voor hun werk veelvuldig deel uitmaken van netwerkachtige samenwerkingsverbanden met een politiek-bestuurlijk belang. We denken aan deelnemers die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen en woningbouwcorporaties, in het onderwijs of in de zorg. Het gaat om personen die een verantwoordelijkheid hebben in een of meerdere netwerken.

Opzet van de leergang

Na aanmelding bespreken we in een intakegesprek de wederzijdse verwachtingen. Ter voorbereiding op de leergang schrijft u een beknopte biografische notitie. U typeert uw huidige werkomgeving (moederorganisatie, samenwerkingsverbanden, netwerkteam) en u geeft aan met welke dilemma’s en keuzevraagstukken u te maken heeft. Ook formuleert u uw verwachtingen en leerdoelen. Deze notitie geeft niet alleen de docenten, maar vooral uzelf een goed beeld van uw eigen leerbehoefte en hoe die zich verhoudt tot die van uw medecursisten.

De leergang wordt georganiseerd voor een kleine groep deelnemers (maximaal 15). Dit betekent dat er voldoende ruimte is voor eigen inbreng van de cursist en voor direct contact tussen docenten en medecursisten.

We werken met werkvormen en opdrachten die een maximaal leereffect realiseren:

  • Eigen casuïstiek staat centraal.
  • Leren van docenten, gastsprekers en van elkaar.
  • Interactief en iteratief.
  • Doorlopende lijn tussen de modules (mede geborgd door moderator).
  • Ruimte in het programma, bijvoorbeeld om actuele kwesties te bespreken.
  • Interessante gastsprekers uit de praktijk van netwerkorganisaties.