Onze werkwijze in vier ronden

Harry ter Braak, Paul Geertsema, Alinda van Bruggen

Onze werkwijze in vier ronden Als u ons vraagt te helpen bij het opmaken van de balans van waar u staat in de transformatie in het sociaal domein, dan kunt u het volgende van ons verwachten.

RONDE 1: INTAKE in een startgesprek stellen wij met u scherp

• DOEL en RESULTAAT: wat is het doel van de beoogde evaluatie, voor welke actoren is de evaluatie bestemd en wat moeten zij daarmee kunnen (bijvoorbeeld: verantwoording afleggen, bijsturen, verbeteren van eigen functioneren, etc)

• CONTEXT: wat de informatie / P&C context is waarbinnen de evaluatie moet plaatsvinden:  welke informatie is – al dan niet periodiek – beschikbaar en hoe verhoudt de gewenste evaluatie zich daartoe; maar ook: hoe wilt u op termijn, in volgende jaren, de verdere voortgang van de transformatie kunnen bepalen en beoordelen?

• AANPAK en INZET: wie doet wat? Onze inzet is zoveel mogelijk juist u in positie te brengen om te kunnen bepalen welke informatie ertoe doet en wat u wilt weten, zodat u zich een beeld te vormen. Op dit moment stellen wij ook samen met u vast of en in welke rol u ook in de volgende ronden door ons ondersteund wil worden.

RONDE 2:  ARCHITECTUUR VAN DE EVALUATIE:  INHOUD EN PROCES

Inhoud / focus

Wij nemen ‘de bedoeling’ van de transformatie zoals die door uw organisatie is bepaald als ijkpunt voor de evaluatie van de voortgang en ontwikkelingen. Soms is glashelder wat voor u ‘de bedoeling’ is, soms is het scherp stellen daarvan een belangrijk deel van het onderzoek, omdat daarvoor de kern gedestilleerd moet worden uit wat daarover in de afgelopen jaren is geformuleerd. Wij kunnen u daarbij ondersteunen. Vanuit een heldere formulering van de resultaten die u met de transformatie wilt bereiken, kunnen de focus, scope en de onderzoeksvragen voor de evaluatie worden bepaald. Focus en scope betreffen datgene wat u te weten wilt komen en de afbakening daarvan naar inhoud, actoren en domeinen. Binnen een vastgestelde focus en scope zijn de onderzoeksvragen nader te bepalen, bijvoorbeeld:

• In welke mate zijn de beoogde resultaten bereikt en hoe verloopt de ontwikkeling?

• Krijgen uw uitgangspunten en prioriteiten gestalte in de uitvoeringspraktijk?

• Zijn uw bestuurlijke en organisatorische arrangementen effectief?

• Zijn de inspanningen van de verschillende partners goed georkestreerd? • Hoe staat het met efficiency van de geleverde inspanningen? Zijn we in staat red tape te voorkomen?

Processturing

Wij maken met u een evaluatieprocesplan met als kernbestanddelen:

• Keuze van evaluatie-instrument

• Bepalen van te betrekken bronnen (actoren en documenten)

• Opstellen van een stappenplan

• Per stap uit te voeren activiteiten

• Risicoanalyse

• Indicatie benodigde competenties

• Indicaties benodigde uren

• Procesmanagement

RONDE 3: (BEGELEIDING BIJ) UITVOERING  EN RAPPORTAGE ONDERZOEK

Desgewenst ondersteunen we u bij de uitvoering van het evaluatieonderzoek en bij de presentatie van de bevindingen.

RONDE 4 INTERPRETATIE EN INTERVENTIE

We ondersteunen u bij het interpreteren van de onderzoekuitkomsten in het licht van het doen van aanbevelingen en verbetervoorstellen.

Voorbeeld cases