Simulatie sociaal domein

Wij helpen gemeenten (portefeuillehouders, raadsleden en ambtenaren) en zorgaanbieders door middel van simulaties om belangrijke dilemma's en opgaven in hun rol ten aanzien van het sociaal domein te verkennen en te oefenen. Met behulp van zorgvuldig op de eigen vraagstukken toegesneden casussen worden patronen in de arrangementen en in wederzijdse verwachtingen en gedrag blootgelegd en bespreekbaar gemaakt. 

Slim samenwerken en sturen op transformatie in het sociaal domein

Hoe werkt u succesvol samen met andere gemeenten en met zorgaanbieders, als ambtenaar of als bestuurder? Is er sprake van goed (gedeeld) opdrachtgeverschap? En hoe kunt u als zorgaanbieder effectiever samenwerken met verschillende gemeenten?

Met onze simulatie op regionaal niveau krijgt u meer inzicht in de dynamiek en de valkuilen van samenwerking en sturing in het sociaal domein in uw eigen werkelijkheid. Daarbij komen zowel de dynamiek van en de valkuilen in de gekozen arrangementen aan de orde, als de verwachtingspatronen en het gedrag van uzelf en  de andere actoren in het systeem. Door deze in een veilige setting, met fictieve (maar realistische) casussen bloot te leggen, wordt het mogelijk daarover met elkaar het goede gesprek te voeren en afspraken te maken. Onze adviseurs begeleiden dat gesprek en bieden praktische handvatten om de inzichten te benutten in de praktijk.

De simulatie kan worden ingezet voor portefeuillehouders, ambtenaren en raadsleden, en voor bestuurders en managers van zorgaanbieders. In beginsel wordt per doelgroep in een aparte bijeenkomst een simulatie ingezet waarin vanuit de eigen rol  wordt gewerkt, maar andere vormen zijn in overleg ook mogelijk. De simulatie focust op zowel inhoudelijke als samenwerkingsaspecten. De bijeenkomsten bereiden we samen met u voor. Samen met u bepalen wij de meest passende opzet en invulling, en komen wij tot nadere afspraken.

Ons actuele aanbod is onder meer gebaseerd op de inzichten en ervaringen die wij sinds 2013 hebben opgedaan met simulaties in het sociaal domein. In de aanloop naar de decentralisaties en in het eerste jaar daarna verzorgden wij in opdracht van de VNG voor tientallen gemeenten deze simulaties: